vrijdag 19 maart 2021

666 En de verkiezingssamenzwering


Arjen Kamphuis verdween in 2018 spoorloos, tijdens een vakantie in Noorwegen. De Noorse politie vond zijn kayak en identiteitspapieren, maar de man zelf is nu 3 jaar later nog steeds vermist. In de video achter de afbeelding, wordt uitgelegd dat het tellen van de stemmen in Nederland sinds 2018 volstrekt onbetrouwbaar is. De werking van de overgecompliceerde software werd alleen getest door d66 vertrouwenspersoon in Leiden Mark Koek van Hackdefense. De uitslagen worden sinds 2018 niet meer handmatig gecontroleerd, maar de data gaan direct vanaf de gemeentehuizen blind de computer in, nadat de lokale uitslagen handmatig zijn ingevoerd door ambtenaren.


Dit, nadat er evidente verkiezingsfraude plaats vond in de VS. Ook daar gebeurde het met software. Maar niet alleen met software, team Trump was zichtbaar geinfiltreerd door 9/11 burgemeester Rudy Gulliani, die de leiding kreeg over onderzoek naar stemfraude. Als iemand burgemeester is van New York, terwijl er in die stad een nucleaire controlled demolition plaatsvindt met een nodige enorme cover-up, dan weet de burgemeester daar van. Nu dan 19 jaar later, krijgt diezelfde mayor Gulliani de leiding over het onderzoek door de Republikeinen over verkiezingsfraude. En niet alleen Rudy, ook Mike Pence verraadt onverwacht Donald Trump en het Amerikaanse volk, door de vervalste vekiezingsuitslag te accepteren. Zowel Mike Pence als Rudy Gulliani zijn Rooms Katholiek, maar dat is natuurlijk alleen maar toevallig.

En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
[Openbaring 13:15-18]


Dus, hoe zit dat in Nederland? Welke infiltranten bevinden zich momenteel in de FvD? Een citaat van de journalist Barry Chamish:
LINKS IS GEBRAINWASHED, RECHTS IS GEÏNFILTREERD
Een handige truc om veel zaken in de politiek te begrijpen. Links betekende oorspronkelijk oppositie tegen het establishment, maar heden is links juist het verlengstuk van het establishment. Rechts is momenteel vaak juist de oppositie jegens het establisment. Grappig dat de leugen zo regeert, maar ondertussen is de infiltratie in rechts zo enorm, dat de VVD nog linkser is dan PvdA. VVD vernietigde heden veel meer bedrijven, dan PvdA in de jaren 1970 deed. FvD kende Joost Eerdmans als lid, zijn kop stond zelfs enige tijd op het FvD Youtube account, zijn poging de partij de vernietigen was hier niet geheel onverwacht. Dat Joost Eerdmans Rooms Katholiek is, toeval. En dat er een Jezuïet, Robert Lemm, Thierry Baudet informeert, misschien zelfs in het geheim zijn biechtvader is, toeval. Want de meeste undercover Jezuïeten die ik tot nu toe waarnam, waren lid van GroenLinks. Opus Dei, met hun volstrekt geheime ledenlijst, die de Jezuïeten bij kwamen staan sinds begin 20ste eeuw, hebben Christen Democratie als hun politieke stroming, aldus Alberto Rivera, dus zitten veelal bij CDA, maar ook in de VVD. Nouja, volledig geheim, het is bekend dat minister president Ruud Lubbers lid was van Opus Dei, nadat hij was opgeleid door de Jezuïeten van het Canisius College. En, zoals we ook kunnen zien achter die laatste link, was Hans van Mierlo, de stichter van d66, ook opgeleid door de Jezuïeten aan het Canisius College.

Alle Jezuïeten zijn homofiel, op ze minst in hun seminarietijd, want dat wordt gestimuleerd door de leiding. Net zoals Rob Jetten uit Nijmegen, waar het Canisius College was. Sigrid Kaag haalde in 2016 als VN gezant de Carnegie Wateler Vredesprijs, een prijs die in 1938 ook geschonken werd aan de oecumenische vereniging Nederland. Aangezien de meeste mensen niet weten wat oecumene is, de RK kerk werd opgericht door het Eerste Oecumenisch Concilie, het oecumenische Concilie van Nicea, anno 325, waarbij alle christenen de paus moesten gaan erkennen als hun leider, anders werden ze uitgemoord, zoals de meeste Arianisten overkwam. En zo ook in Nederland, protestante gemeenten die weigeren zich te onderwerpen aan oecumene, gaan een moeilijke tijd tegemoet. De ultieme vorm van politieke oecumene, was de samensmelting van de KVP, Katholieke Volkspartij, CHU, Christelijke Historische Unie, en de ARP, Antirevolutionaire Partij, in CDA. Dat was 1980.

Petrus Canisius was een Jezuiet uit de 16de eeuw.
Sint Corona is de patroonheilige van de schattenjagers.

woensdag 17 maart 2021

Stemmen zonder smoelpamper tussen de kapwappies

En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van (gods)lastering.
En het beest dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn voeten als van een beer, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en (gods)lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.

En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Indien iemand oren heeft, die hore.
[Openbaring 13:1-9]

Soms zie ik in de supermarkt wel eens iemand die niet knielt voor de draak, dus wèl opgeschreven is in het boek des levens. Maar meestal is het toch een kwestie van zonder smoelpamper tussen de kapwappies. Iemand die nog niet verslagen is door den draak (personeel lacht meestal) wordt er vrolijk van, hoopvol, zelfs bij het stembureau. En het zijn vooral de Christelijke partijen, die De Lastering der Pandemie opleggen aan de lieden die niet opgeschreven zijn in het boek der levenden. Dode mensen, zombies, die vertrouwen op de staat, in plaats van op de HEERE. Zo stemmen ze dan vaak nog op Christelijke partijen ook. Zijn als de katholieken, die buigen voor de roomse antichrist. En doen hun pelgrimages, steken kaarsjes op, knielen hun knieen tot bloedens toe voor Maria, kopen dure missen om hun tijd in Het Vage Vuur te verkorten.

Als het geld in het laatje klinkt, de ziel de hemel inspringt

- Johann Tetzel


Maar Bosgeus, wat geeft u gestemt? FvD, waarvan lijstrekker Thierry Baudet kroatisch rooms adeldom ambieert rond de nek, of lijst 30, waarvan lijsttrekker Willem Engel een genocide op blanken door terrorist Nelson Mandela in Zuid Afrika ondersteunt?
Hmmm. Dat is privé en niet belangrijk. Ik geloof ook niet dat de tellingen eerlijk zullen verlopen, de software is niet betrouwbaar. Lijst 30 en FvD waren de enige twee partijen die de lastering der pandemie wilden stopzetten.

Stemmen is een plicht


Maar Iemand die dit blog vind, heeft recht het pad naar het leven te kennen.
Zeker, als die een log leest met deze titel.
Het is nu maart 2021, ik heb nog geen enkele maal een smoelpamper gedragen, ook niet bij stemmen, dus zal u uitleggen hoe dat gemakkelijk kan:
"Ik draag geen mondkapje om medische redenen".
Dat werd tot nu toe altijd geaccepteerd, bij elke winkel en bij het stembureau. Je mag dan zonder mondkapje winkelen of stemmen. Iemand zonder een vergunning als arts, mag niet vragen naar de medische reden: dat is strafbaar! En het is altijd de waarheid: Je hebt zuurstof nodig. Mondkapjes helpen niet tegen besmetting, aldus de verpakking. Opgelegde kwakzalverij door de overheid brengt schade toe aan de gezondheid. Vermindering van zuurstofinname belemmerd het immuun systeem. Maar wordt zelf ook wat levend, als dat nog niet zo was, en denk eens na over de medische reden, dat u beslist geen smoelpamper mag dragen op uw ademhalingswegen. Vooral als u een minder sterk gestel heeft. Dit is eigenlijk best belangrijk, want mensen die de HEERE HEERE niet vrezen zijn doorgaans laf.
VREEST DE HEERE

Want de realiteit is, dat alles 100% is dichtgetimmerd in Nederland. De uitslagen worden vervalst, zoals dat afgelopen jaar ook in de VS gebeurde. De TV, radio, kranten en zelfs GeenStijl zijn gefundeerd op nepnieuws, propaganda.
Verkiezingsuitslagen worden heden vervalst door de software die de stemmen van de gemeenten telt, maar Maurice de Onbetrouwbare Hond probeert te verklaren waarom Sigrid Kaag zo populair is. En dat is niet links, het linkse Lijst 30 was er ook al vóór het stoppen van alle C0j0na maatregelen. Deze matrix waarin we leven, werd ontworpen in de 18de eeuw door 40 universiteiten en 160 seminaries. Napoleon Bonaparte werd aan de macht gebracht door de Jezuïet Comte Emmanuel Joseph Sieyès, die ook zijn adviseur werd. ...Maar helaas merk ik, dat zijn Wikipedia pagina sterk veranderd is. Eerder stond op die pagina's, dat Napoleon Bonaparte door Abbé Sieyès aan de macht was gebracht over de Franse revolutie. Wat natuurlijk vreemd is, aangezien de Franse revolutie anti-paaps was. Er staat nog een redelijk stuk informatie op deze pagina:
https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/comte-emmanuel-joseph-sieyes
Dat is een encyclopedie, dus die zal ook wel vroeger of later vanderd worden...
Vertaling:
Emmanuel Joseph Sieyès, geboren te Fréjus op 3 mei 1748, kreeg zijn basisonderwijs van de jezuïeten in zijn geboorteplaats en vervolgde zijn studie in de theologie. Benoeming tot kanunnik in het kathedraalkapittel van Tréguier (1775) leverde hem de benaming Abbé op (in Frankrijk niet alleen gebruikt voor abten, maar ook voor geestelijken zonder parochie), en tegen de vooravond van de Franse Revolutie was hij gepromoveerd tot predikant generaal van de bisschop van Chartres. Maar zijn belangen in deze jaren van intensief politiek debat verschoven van theologie en kerkbestuur naar openbare aangelegenheden, en toen de regering opriep om voorstellen te doen over manieren om de verkiezingen voor de Staten-Generaal te houden, was een van zijn drie pamfletten over deze kwestie van cruciaal belang. Bij het verzamelen van de derde stand, als een kracht die onafhankelijk is van, en zelfs vijandig staat tegenover, geestelijken en adel.


De clue van dit verhaal is, dat de jezuïeten gedurende die periode verbannen waren door de paus (sinds 1773), waardoor Napoleon Bonaparte door hen gebruikt werd om hun macht over het Vaticaan terug in te nemen (sinds 1814). Dus, alle katholieken waren in wezen vijanden voor de jezuïeten, want de zwartrokken waren zelf niet meer katholiek. In die periode. De jezuïeten waren gevlucht naar Corsica, Rusland (Catherine II not so great) en protestante landen. Deze verbanning viel gunstig uit, want doordat de jezuïeten vijand werden van het katholicisme, vonden ze aansluiting bij hun oorspronkelijk vijanden, de protestanten en russisch orthodoxen, waardoor infiltratie veel gemakkelijker werd. Na 1814 waren de jezuïeten zo machtig in Nederland, dat de Remonstranten, die verbannen waren uit ons land dankzij de Synode van Dordrecht (1618-1619) snel weer terug kwamen in Nederland. Dit is een grote ramp. Onze voorouders wisten dat de Remonstranten verbonden waren aan de jezuïeten, daarom waren ze ook verbannen. Doordat deze rekkelijken terugkwamen, begon weer de infiltratie van de unieke Nederlandse theologie, waarmee we ons in het verleden succesvol verdedigd hadden tegen Philips II en andere katholieke machinaties.

rekkelijken - preciezen
vrijzinnig- rechtzinnig
hervormd - gereformeerd
=
remontranten - contraremontranten

De Jezuïeten Generaal staat erop de meester te zijn, soeverein, over de soevereinen. Overal waar de Jezuïeten toegelaten worden, zullen ze de leiders zijn, wat het ook moge kosten. Hun gemeente is van nature dictatoriaal, en daarom is het de onverdraagbare vijand van alle geplaatste autoriteit. Elke daad, elke misdaad, hoe ernstig ook, is een vrome arbeid, als het in het verlengde ligt van het belang van de Jezuïeten, of in het verlengde is van de orders van de generaal.

- Napoleon Bonaparte


Jawel, sinds 1814 zijn de jezuïeten weer rooms katholiek!

maandag 1 maart 2021

Stemwijzer

Stemwijzer

Er is nu slechts één partij, die de roomse gifbeker der Corona wenst te beeindigen.

Mocht u menen dat FvD te rechts is, Willem Engel is gelieerd aan de nieuwe ultra-linke VSN partij, Voor Sociaal Nederland. Dat is dus zoiets als SP of PvdA, maar dan tegen de idiote monkapjesplichten en inquisitore elimineringen van alle bijeenkomstruimten.

Maar toch:
 • Democratie is ingesteld in Nederland in 1848; in 1853, werden de roomse Bisschopszetels hier in Nederland geinstalleerd.
 • De roomse afgodin Minerva, staat bekend als naam van een heidens rooms Leidse studentenvereniging ter vunzige pedocratie rond Joris Demmink.
 • Stropdassen zijn ingesteld ter ere van kroatische rooms katholieke legers, door koning Louis XIII, nadat de kroaten een belangrijke slag wonnen. Stropdassen waren kroatische folklore. Vanaf dat moment, werden stropdassen officiele mode van de rooms katholieke adel. Dat wil zeggen, dat iedereen die een stropdas draagt, in wezen roomse adel is, of wil zijn. Thierry is niet verkiesbaas in Italië, waar de papist Pim Fortuyn begraven werd, dus de keuze voor rooms katholieke status is schokkend historisch naïef.
Jaja, ik weet het, de meeste dominees dragen ook rooms katholieke staus symbolen. Wie denkt u dat die dominees opleiden, protestanten?

Hmm, vreemd. Alle artikelen die ik schreef in de tweede helft van 2020 zijn verdwenen...

woensdag 13 mei 2020

Covind-19 Corona en de MH17

In een eerder artikel op dit blog, werden er achtergronden van de MH17 moorden gelekt. Maar door de Corona maatregelen, met nieuwe informatie die te vinden is in de documentaire Plandemic kwamen er meer feiten aan het licht over deze achtergronden.
Er werd geschreven, dat professor Joep Lange werd vermoord, omdat hij een dissident was inzake de HIV definities, meneer Lange was een "HIV scepticus". De leidende Jezuïet achter de corona maatregelen was Tony Fauci SJ, welke ook achter de HIV leugens stak. Dit kwam naar voren in de hevig door YouTube en Facebook gecensureerde documentaire Plandemic. Hoe deze documentaire is gecensureerd is goed zichtbaar, als men de documentaire tracht te vinden op internet. Naast dat hij overal weggehaald werd. Er is momenteel een versie van de documentaire Plandemic beschikbaar op Bitchute:


Documentaire duurt circa een half uur.
Mocht deze ook gecensureerd gaan worden in de toekomst, zal u het op een andere video server moeten proberen, of op de wayback machine. Veel mensen zagen deze documentaire, die lieden weten doorgaans ook hoe ernstig de censuur door de machtige Jezuïeten is, al weten ze meestal niet dat het romanisme daar achter zit. De titel "SJ" betekend "Soldaat van Jezus": Het kost meer studietijd deze titel te verwerven dan de titel PhD. Jezuïeten beheren niet alleen militaire operaties, maar ook het onderwijs en de pers. In ieder geval, in de documentaire Plandemic, komt naar voren, dat Dr. Fauci behalve achter de Corona maatregelen, foutieve behandeling waardoor Corona patiënten komen te overlijden, ook achter foutieve HIV opvattingen zat. Daarmee krijgen de moordenaars van Joep Lange en Willem Witteveen een naam. Het motief was op dit Blog al bekend. Senator Willem Witteveen voor Justitie is vermoord omdat hij in de weg liep van Joris Demmink en andere romanisten binnen de Nederlandse justitie, Joep lange werd vermoord omdat hij de Jezuïet Dr Fauci in de weg liep.maandag 11 mei 2020

Bosgeus geinterviewed door Myra

Het geluid wordt beter gedurende het programma.

Talk2Myra maakt al jaren radio programma's, met regelmatig controversiële onderwerpen.
Helaas kwamen er enige jaren terug allerlei conflicten tussen mensen die ze vaker interviewde. Er was sprake van verdenkingen en agitaties, misverstanden liepen uit de hand, waardoor de sfeer rond het programma niet prettig meer was om door te zetten. Gelukkig heeft Myra de moed weer opgevat opnieuw te beginnen, met nieuwe mensen om te interviewen. Op het moment gaat het goed, maar ik zag al wel een gevaarlijke troll in de commentaren, iemand die ontkende dat biechten verboden is in Nederland; een sluwe truc om te trachten een lek te dichten. Myra is een moedige vrouw, veel van de interviews die ze deed hadden en hebben en grote waarde voor Nederland. Naast radio interviews, is Myra te volgen op Twitter.

Mijn eigen optreden was zoals het was, maar begreep een van Myra's vragen niet goed, waarvoor ik nu antwoord zal trachten te geven. Ze vroeg over de relatie tussen Joden en Jezuïeten. Mijn antwoord was een poging samenwerkingen te beschrijven, maar dat was niet wat ze bedoelde. De haat voor Joden door Jezuïeten is enorm, wat te zien is in de eed die door hoger geplaatste Jezuïeten wordt afgelegd. Deze eed is gedeponeerd in het Amerikaans congres, een officieel document. De volledige eed is op verschillende plekken op internet te vinden:
https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=jesuit+oath

Vertaald als:

De extreme Jezuïeten eed van installatie.


Meerdere:

Mijn zoon, tot nu toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: Om een katholieke onder katholieken te zijn, zelfs een spion te zijn over je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de hervormers, wees een hervormer; onder de hugenoten een hugenoot te zijn; onder de calvinisten wees een calvinist; onder de protestanten gewoonlijk een als protestant te zijn en hun vertrouwen te winnen, om er naar te streven te kunnen preken vanaf hun kansels, en met kracht met hen de heilige religie van onze paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken als een jood te zijn onder de Joden, opdat het je mogelijk wordt alle informatie te verzamelen voor het nut van je orde als een trouw soldaat van de paus.


De haat voor Joden is goed zichtbaar in die eed. Ignatius de Loyola groeide op in Spanje in de tijd dat alle Joden daar vermoord werden door de Inquisitie, enige jaren later kreeg hij de leiding over die inquisitie. De eerste eeuw dat de Jezuïeten orde bestond, was het Joden niet eens toegestaan lid te worden. Nu was Jezus zelf een Jood, maar misschien dat u het woord veinzaard niet begrijpt. "Dissembler" kan ook vertaald worden als huichelaar, Jezuïeten zijn opgeleid als huichelaar.

Die vraag is zo dan beantwoord. Daar naast kan men nog stellen, dat Joden het de Jezuïeten regelmatig erg moeilijk maken, ze willen maar niet dood. Theodor Herzl had een audiëntie met de paus in 1904, voor de paus was dat een gelegenheid om hulp te krijgen bij het verslaan van het Ottomaanse rijk. Maar ondanks die audiëntie, was het Vaticaan zowat het laatste land op de planeet dat Israël erkende, pas in 1993. Toen waren de belangrijkste oorlogen voor de mensen van dat land om te overleven al gebeurd. De term "Palestina" is de Romeinse term voor Israël. Libanon werd na het verslaan van het Ottomaanse rijk aan de Katholieken gegeven, maar Libanon is nog steeds in Oorlog met Israël. Macht is natuurlijk belangrijker als het vervolgen van Joden, maar als ze de kans krijgen, wees altijd op je hoede.

zaterdag 29 februari 2020

Koning papist

De Nederlandstalige Wikipedia besloot het geheim te houden dat prinses Maxima rooms katholiek is.

...Logisch, want als Nederland dit ontdekt, en de consequenties, zal dit veel gevolgen krijgen. De komende koningin, prinses Amalia, krijgt een rooms katholieke opvoeding.
Geen slecht idee, want het hertogdom van Alva bestaat nog steeds. Dus misschien kan prinses Amalia later trouwen met een Hertog van Alva. Hoewel, adel schijnt niet meer belangrijk te zijn voor de Oranjes, Maxima was gewoon een burgermeisje. Elke roomse papist kan prinses Amalia de hand vragen.


Koning papist doet het goed bij de papen: Hij kreeg de leidersstaf van de Jezuïeten generaal in 2017.En was helemaal in zijn nopjes.


De baasjes van Napoleon en Hitler, geven de bevelhebbersstaf aan ons. Wat een machtige vooruitzichten!Och ja, zo een land zo hun leiders. Roomse propaganda overal in het onderwijs en de media, bijna iedereen vindt het prima. En terwijl de Jezuïeten het land omvolken, de boeren saboteren, de pers in handen hebben en houden, de politici controleren en ruimen indien ze dat nodig achten, geeft rechts de schuld aan links, geeft links de schuld aan rechts, en blijft het CDA de partij die zowel links als rechts is.

woensdag 22 januari 2020

Leugens door biologie docenten te lande.

The Jesuits form the greatest Intelligence service in the world and always have
CIA agent E Howard Hunt wist dat de Jezuïeten de leiding hebben over alle geheime diensten, maar gaf weinig informatie over de matrix die door hen is gebouwd. De overname van wetenschap werd opgezet in de 18de eeuw door 40 universiteiten en 80 seminaries. In de 19de eeuw werden de gevolgen goed zichtbaar, in de 20ste eeuw was de overname compleet. In Nederland vooral middels de KNAW, vanwaaruit wetenschapspolitiek centraal aangestuurd wordt. Hier onder een voorbeeld van hun pagina vandaag, waar de klimaathoax wordt gepromoot. De klimaathoax promotie is mede georganiseerd door de VPRO, de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep. De VPRO werd ook beschreven door Thomas Ross, als een partij die zijn vader, die voor de AIVD werkte, te bespioneren. Jezuieten conditionering door de VPRO en het KNAW: broeikaswereld.


selecteer voor oorspronkelijk formaat

Het is erg lastig vast te stellen, welk deel van het wetenschappelijk onderwijs propaganda is, welk deel waarachtige kennis. Maar zoals met alle propaganda, een leugen kan alleen werken als er informatie weg gehouden wordt. In praktijk, begint dat met censuur op de fundamenten van een tak van wetenschap, deze wordt vervangen door een onzin verhaal. In de biologie is dat het verhaal, dat mensen van apen afstammen, of zoals de sofisten dat zelf verwoorden: Apen en mensen zouden dezelfde voorouder hebben. Dat is onmogelijk, want diersoorten kunnen nooit uit een andere diersoort geboren worden. Een kip wordt niet geboren uit een kat, een worm wordt niet geboren uit een slak, en zo voorts. Het is onmogelijk dat mensen en apen een voorouder hebben, zoals een Toyota en een Ford ook niet afstammen van een Mercedes. Vooralsnog hebben een Toyota, een Ford en een Mercedes alle drie 4 wielen, een voorruit, bumpers, en zo meer, maar dat is zo omdat de verschillende ontwerpers van die modellen een werkende technologie gebruiken om hun product succesvol te laten zijn. Zo ook de natuur, want als we wielen zouden hebben in plaats van benen of poten, zouden we niet kunnen springen, klimmen, op en bepaald moment vast blijven zitten in modder of zand. Ogen zitten vooraan en/of bovenaan, anders zien we niet waar we lopen. Lichamen van mensen en dieren hebben een ontwerp. DNA kan even moeilijk toevallig ontstaan, als een boek toevallig kan ontstaan door het genereren van toevallige opvolging van letters, spaties en leestekens. Om maar niet te spreken over paginering. Zelfs een simpele mok voor koffie, kan niet toevallig door eroderende rotsen ontstaan. Evolutie is onmogelijk om veel verschillende redenen, maar toch wordt het gedoceerd in al het Nederlands onderwijs alsof het feitelijk is.


Dat mensen en mensapen geen familie relatie hebben, is goed zichtbaar aan de voeten. De voeten van beren lijken meer op de voeten van mensen, dan de voeten van apen op die van mensen gelijken. En dat is logisch, apen zijn ontworpen om in bomen te leven, mensen niet. Daarom hebben apen handen. Mensen hebben handen om gereedschap te kunnen gebruiken, niet om in bomen te klimmen. Olifantenhersenen zijn aanmerkelijk groter dan die van mensen, het ontwerp van het volledige lichaam vanuit DNA is gericht op gedrag. Stammen mensen van beren af, omdat ze bijna dezelfde voeten hebben? Natuurlijk niet. Aanpassingen van het lichaam zijn enorm beperkt, selectie door voortplanting ook. Mutaties veroorzaken altijd een minder functioneel lichaam, niet een functioneler lichaam. Bovendien is er geen verklaring over hoe een mutatie zich zou moeten voortplanten. Het hele evolutie verhaal is evidente onzin. Maar daar houd het niet mee op, er zijn wetenschapsvervalsingen opgezet, om het evolutieverhaal doorgang te doen gaan vinden, waarvan nu enige voorbeelden volgen:

 • Vervalsingen van de foetus zoals getekend door Ernst Haeckel.
  Deze tekeningen, die de embryo moet voorstellen die stadia van evolutie doorloopt, waren een complete fraude. Dat dit een vervalsing was, werd aangetoond door professor Wilhelm His van de universiteit van Leipzig in 1904. Vooralsnog werd deze leugen mij gedoceerd aan het middelbaar onderwijs in Nederland.

 • Piltdown man.
  De Piltdown man was een wetenschapsvervalsing waar de Jezuïet Teilhard de Jardin bij was betrokken. Teilhard de Jardin staat vooral bekend als oprichter van de New Age beweging.

 • Bomen die rechtop staan in geologische lagen
  Koolstofdatering werkt slechts voor periodes waarin er ook munten gevonden zijn met een jaartal er op. Ook andere niet geijkte dateringen zijn onbetrouwbaar. De wijze waarop lagen gevormd zijn in de geologie, is niet zo zeker als wordt vermeend.

Hoe zouden veren voor vogels ontstaan door natuurlijke selectie? Onmogelijk! Vogelveren zijn geavanceerde vormen, die onmogelijk door toeval kunnen ontstaan. Wat zouden dieren moeten doen met veren, voordat ze er mee kunnen vliegen? Het is ook niet waarschijnlijk, dat eencellige wezens ineens besluiten meercellig te worden. Ofwel, voordat een bek was ontstaan door toeval, hoe moesten dieren toen eten? Vele zaken zijn niet te verklaren door evolutie, er is geen enkele bewijs voor evolutie, evolutie als verklaring voor de oorsprong van soorten is volstrekt onwaarschijnlijk. Maar dagelijks worden de mensen er mee doodgegooid in natuur documentaires. Mooi dat biologen die video's schieten, zekers, maar het geluid kan men doorgaans beter uitzetten.

zondag 15 december 2019

NPC meme in de politiek

De NPC meme was geen succes in Nederland anno 2018. We mogen @Jack daar natuurlijk vooral voor bedanken, die alle NPC meme onthullende accounts op Twitter gesloten had. Ook Facebook sloot NPC onthullende accounts. Het werd hier in Nederland geen rage... waar gaat dit over? Wat betekent dat grijze poppetje? Is die meme niet dood dan?


De afkorting NPC betekend "Non Player Character" in videospelletjes. Bots, die door een programma code over het speelveld bewegen. De meeste spellen hebben NPC's die je moet verslaan. NPC werd een beschrijving voor burgers die helemaal geïndoctrineerd zijn door propaganda. Gevolg van social engineering. Zoals de SJW's, de Social Justice Warriors. Helaas werd de NPC meme alleen gebruikt voor links georiënteerde reductie slaven, rechts bleef buiten schot. De meme stuitert als een goed opgeblazen bal, want ook de Protocollen van de Geleerde Ouderen van Zion en Pallywood veroorzaken geprogrammeerde burgers. De NPC meme bij rechts duikt ook op bij christendom, want rechts georiënteerd meent dat katholieken de christenen zijn. Een naadloos programma. Bij alle Hollywood producties worden protestante predikanten afgeschilderd als monsters, slechts katholieke priesters krijgen daar een positief licht.

De voorganger van TV en bioscoop was de toverlantaarn, die allereerst effectief werd gebruikt door de jezuïet Athanasius Kircher, in de periode dat ook het jezuïeten drama opgang vond. Ofwel, rechts klaagt momenteel over een partijdig linkse NPO op de toverlantaarn, maar de rechtse VVD is het, die de klimaatwetten implementeert. CO2 toename veroorzaakt meer groen op de planeet, maar GroenLinks wil deze meststoffen voor planten verminderen om Nederland minder groen te maken. Bovendien worden in Nederland overal extra bomen gekapt, terwijl de politiek zeurt over kooldioxide uitstoot. Het is overduidelijk dat er hier heel wat anders aan de hand is, want bomen verminderen CO2. De agenda die heden uitgevoerd wordt, werd op dit blog in de vorige post beschreven aan de hand van een artikel uit 1979.


Een citaat uit de jezuïeten eed van de vierde gelofte: (Deze eed wordt niet door alle Jezuieten afgelegd)
https://duckduckgo.com/?q=jesuit+oath (noot: elke lek over jezuïeten trachten deze in een kwaad daglicht te zetten, als die niet gecensureerd kan worden)
My son, heretofore you have been taught to act the dissembler: among Roman Catholics to be a Roman Catholic, and to be a spy even among your own brethren; to believe no man, to trust no man. Among the Reformers, to be a reformer; among the Huguenots, to be a Huguenot; among the Calvinists, to be a Calvinist; among other Protestants, generally to be a Protestant, and obtaining their confidence, to seek even to preach from their pulpits, and to denounce with all the vehemence in your nature our Holy Religion and the Pope; and even to descend so low as to become a Jew among Jews, that you might be enabled to gather together all information for the benefit of your Order as a faithful soldier of the Pope.
Mijn zoon, tot nu aan toe is je geleerd te handelen als een veinzaard: onder rooms katholieken een katholiek, en om zelfs spion te zijn onder je eigen broeders; om niemand te geloven, niemand te vertrouwen. Onder de gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder de hugenoten, een hugenoot; onder de calvinisten, een calvinist; onder de protestanten, gewoonlijk een protestant, en hun vertrouwen te winnen, er op uit te zijn te preken van hun kansels, en om met alle gif onze heilige religie en de paus te verwerpen; en zelfs zo laag te zinken, om jood onder de joden te zijn, opdat je alle informatie zal vergaren ten voordeel van jouw orde, als een getrouw soldaat van de paus.
In dit citaat zien we, dat joden door de jezuïeten nog meer gehaat worden dan protestanten; wat ook ten dele de holocaust verklaard. Het is interessant om er over te speculeren waarom. Vanwege hun intellect? Omdat ze het oude testament van de Bijbel bewaren? Misschien dat de lezer nog betere ideeën heeft. Veruit de meeste joden maken een onschuldige indruk, het is duidelijk waar de propaganda ter antisemitisme vandaan komt. Jezus was een jood vermoord door romeinen, niet andersom.

De Nederlandse politiek werkt net als in Franklrijk en Duitsland: Er zijn linkse partijen, rechtse partijen, en er is de katholieke partij. Het CDA. Voor iemand die links is, lijkt de CDA rechts, voor iemand die rechts is lijkt de CDA links, maar zelf blijft het CDA áltijd buiten de oorlog tussen links en rechts. Waardoor CDA altijd in coalitie kan gaan, waardoor CDA altijd kan meeregeren, waardoor CDA haar handen kan wassen in onschuld over mislukkingen door links en rechts. In Duitsland hadden we de Katholische Centrum Partei in 1933, die door de NSDAP te steunen, de papist Hitler aan de macht bracht als kanselier. Altijd in coalitie, het midden tussen links en rechts, twee manieren om veel beslissingen te kunnen bepalen. Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde er snel mee heen. CDA is daar altijd de derde hond.

Nu kan men zich af vragen: Zijn die andere partijen werkelijk zo dom, of nemen ze het volk in het ootje? Dat zal per politicus anders zijn, er zitten ook veinzaards tussen. Huichelaars. Beroepshuichelaars, die hun broeders bespioneren. Inderdaad, als een getrouw soldaat van de paus. De EU grondwet wordt getekend onder een beeld van paus Innocentius X, de vlag van de EU is geïnspireerd door een bidprentje voor Maria, Frans Timmermans is een Rooms Katholieke politicus die in Rome studeerde en hier soms meer macht lijkt te hebben dan de minister president. Wat toevallig allemaal!


Kijk aan, Baudet laat zich adviseren door een papist.
O, hij schrijft ook.
Eens kijken wat hij schrijft...

2011: De jezuïeten, hun opkomst en hun ondergang
2017: Paus Franciscus, man van de dialoog

Hmmm. En wij maar denken dat deze paus zo links is. Wil meer immigranten in Europa, steunt CO2 maatregelen. Neen, deze Jezuiet die paus is, is niet zoals antifa, maar is van dialoog.

Ratzinger niet zo geliefd onder jezuïeten, aan de titel te zien.
Ook een boek over Maria, dat kon niet missen.

Maar wat schrijft meneer Lemm over zijn jezuieten:
Aan de vooravond van de Franse Revolutie zaagde Rome de poten onder haar tafel vandaan. Onder druk van handelsbelangen, de vrijmetselarij en de ideeën van de Verlichting dwongen de katholieke kroondragers paus Clemens XIV de Sociëteit van Jezus te liquideren. Die klap zou de Kerk niet meer te boven komen, en voortaan zou zij dansen naar de pijpen van de Staat. Van de ene op de andere dag waren de soldaten van de heilige ridder Ignatius van Loyola personae non grata. Ze werden gearresteerd, in de gevangenis geworpen, terechtgesteld, zo ze niet vluchtten naar Skandinavië of Rusland. Volgens een legende zouden ze de stichters zijn geweest van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La. Ooit bloeide er in het hart van Zuid Amerika een voortuin van Christus’ koninkrijk op aarde. Honderdvijftig jaar lang, bijna de hele zeventiende en achttiende eeuw, heeft er een communistische utopie bestaan...
Okee, "de communistische utopie van het onbereikbare hemelse Himalaya-rijkje Shangri La."
Grappig. Een adviseur van Theirry Baudet, die het communisme (de reducties van Paraguay) bewonderd in zijn boeken. De auteur beschrijft wel een beetje de geschiedenis daar, het was inderdaad zo dat de Jezuïeten woedend waren dat ze verbannen werden door de paus in 1773. Dat was nadat de katholieke landen van Europa de jezuïeten verbannen hadden. Potugal in 1759, Frankrijk 1764, Spanje in 1767. Als Clemens XIV niet ook de jezuieten in 1773 zou verbannen, dan zouden die landen katholicisme nooit meer vertrouwen. Die paus werd overigens op afschuwelijk manier verfitigd, hij overleed langzaam na dagenlange ondragelijke pijnen. De jezuieten werden toen anti-papist, vandaar dat meneer Lemm zegt dat de paus de poten onder zijn stoel vandaan zaagde. Napoleon Bonaparte bracht de jezuïeten terug naar de rk kerk in 1814; vandaag is het de grootste, rijkste en machtigste orde binnen de katholieke kerk. Ook met de periode van verbanning is medelijden niet nodig, want de jezuieten vluchtten ook naar Corsica, voordat Napoleon Bonaparte daar opgroeide. In 1795 was het hen eindelijk gelukt de Nederlandse republiek te verslaan met de hulp van Jan Roothaan.

Laten we hopen, dat Thierry Baudet daar geen thee gaat drinken. Beter neemt hij dan een biertje. Eten zeker niet doen daar!

666 En de verkiezingssamenzwering

Arjen Kamphuis verdween in 2018 spoorloos, tijdens een vakantie in Noorwegen. De Noorse politie vond zijn kayak en identiteitspapieren, ...