maandag 9 april 2018

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Naast de genocide op Afrikaners. Want de VS en de Afrikaners bevatten de laatste protestanten. De Orthodoxie van Rusland is zo zwaar geïnfiltreerd, dat Maria aanbidding en papisme rond roomse vieringen de zichtbare uitingen zijn van die Russische Orthodoxie, terwijl christenvervolging onder de vermeend christelijke weg van de Poetin administratie overal zichtbaar is. Pussy Riot citeerde de Bijbel ter verdediging tegen hun gevangenisstraf, dus mochten jaren brommen voor een poging de hypocrisie van de inquisitie aan het licht te brengen. Openbare prediking in Rusland is inmiddels verboden, Jehova's getuigen in Rusland zijn verboden, anti-christendom onder de naam christendom is de staatsreligie. Dezelfde vorm als katholicisme, maar het is nog geen katholicisme, dus er zullen weer veel Russen sneuvelen in de geplande oorlog, ook al zal de invasie van de VS succesvol zijn. De Chinezen zullen de machtigste partij zijn in die invasie, want China is momenteel de belangrijkste reductie. Confucianisme in een reductie en volledige inquisitie op alle levensbeschouwingen die niet passen in absolute slavernij onder de Pontifex Maximus. De VS zal geplunderd worden door Chinezen, waar er in China veel meer mannen van vrouwen zijn. Dat wordt een bloedbad met verkrachtingen en rassen mixen. Vernietiging van de rassen werkt, ziet Latijns Amerika, het meest Rooms Katholieke continent op de planeet.

De strategie nu, is allereerst het verzwakken van de VS en Europa met sodomie, immigratie, vernietigen van de blanke identiteit en zelfredzaamheid. Aanvallen van alle vormen van nationalisme met propaganda en sabotages, ten gunste van de autoriteit van de Pontifex Maximus. Landverraders leiden de VS en Europese landen, junkies en pederasten, met enkele Jezuïeten under cover, zonder enig verzet. Versterkt door Opus Dei, leiden ze meer dan 200 katholieke ridder ordes die pornografie, homohuwelijk, feminisme, travestie, DSM4 inquisitie, Spaanse Hermandad, roomse maffia, soenie islam als zwaard van de kerk, politieke moorden ook met behulp van hospitaal-ridders, volledige controle over media en onderwijs, een volledige matrix hebben opgezet om de volkeren te brainwashen. Zonen die niet meer worden opgevoed door hun vader, maar door de propaganda van onderwijs en media, die zijn veel kwetsbaarder voor propaganda dan echte mannen. Echte mannen worden door alle TV, bioscoop en andere entertainment afgeschilderd als verwerpelijk. Intussen wordt er in Rusland gewaarschuwd tegen de sodomie, waardoor de mannen in Rusland sterker en loyaler zijn dan Europeanen.

Dit is geen doemscenario, integendeel, want de agenda wordt hier juist bekend gemaakt, zodat u zich nu kan verdedigen.

Het zijn de plannen van de katholieken, die islam hebben opgezet als hun hulp. Om te begrijpen dat Islam voor de RK kerk werkt, dient men bekend te zijn met de verschillen tussen Soenie en Sjia islam. Ter illustratie, de kruistochten van de katholieken werden geïnitieerd tegen Sjia Islam, terwijl Soeni islam de bedoeling was voor de steun die de non Kadija gaf aan Mohammed. Mohammed was een telg van een familie die haar inkomen had van destijds religieus centrum Mekka. Pelgrims, souvenirs, tempels. Momenteel is er een inquisitie tegen Sjia Islam, maar Shia Islam is niet zuiver genoeg om niet volledig geïnfiltreerd te zijn. Men kan het vergelijken meet deze papisten in Nederland die menen dat ze protestant zijn, hoewel zondag niet eens in de Bijbel staat. Zondag staat niet in de Bijbel, het is een doctrine van heidense zonaanbidding. Zonaanbidding is zichtbaar in de katholieke kunst, maar de zon is slechts een schepping en heeft verder niets met de identiteit van God te maken. Sjia baseert zich op de doctrines van een neef van Mohammed, niet op Mohammed zelf. Er is geen oorlog tussen Sjia en Soenie, zoals er ook geen oorlog is tussen protestanten en katholieken. Neen. Soenie islam moet Sjia Islam uitmoorden, zoals katholieken protestanten moeten uitmoorden. Dat is de agenda, er worden valse vlaggen en andere manipulaties toegepast om dit mogelijk te maken.

Europese islam is allemaal Soenie islam, met hier en daar een uitzondering. Sjia islam is een systeem waar allerlei autochtone en zeer oude levensbeschouwingen een onderdak vinden. Een deel van Sjia islam bijvoorbeeld zijn zoroasters. Doordat ze het predicaat islam kunnen dragen worden ze niet of minder vervolgd door islam. Dit is natuurlijk in Iran een groot punt. Vandaar die enorme agitatie tegen Iran, zoals eerder de oorlog tussen Irak en Iran door Jezuïeten pop Sadam Hussain. Jezuïeten zitten overal aan beide zijden van de conflicten, oorlogen worden dus geplant tussen protestanten, tussen protestanten en orthodoxen, opdat ze elkaar uitmoorden zoals in de Tweede Wereld Oorlog. Of tussen protestanten en boeddhisten, zoals in de Vietnam Oorlog en de geplande oorlog tussen China samen met Rusland tegen de VS.

Naast de contrareformatie als oorzaak, is er ook de verderfelijke houding van de volkeren zelf. Zoals; iemand die links of rechts georiënteerd is, dat is per definitie een landverrader. Dat is iemand die het land verdeeld in twee kampen namelijk, in plaats van gezamenlijk als volk problemen onder ogen te zien en aan te pakken. En momenteel is de attitude van het Nederlandse volk zo enorm laag, dat onlangs bij een protest tegen genocide op hun eigen volk dat ik bezocht op een zaterdag, slechts 30 mensen aanwezig waren. Niet dat er nu meer mensen zouden moet zijn, maar mensen gaan met duizenden de straat op voor hun eigen portemonnee, maar als Afrikaners worden doodgemarteld, mede met behulp van propaganda in Nederland, dan komt er bijna niemand opdagen. Brood en spelen, openlijke agitatie die gedoogd wordt, leugens en geheimhouding zelfs over de geschiedenis die vandaag ontstaat. Gay Pride optochten in Amsterdam, Tel Aviv en New York, het absurde "homohuwelijk", maar zelden ziet men een protest tegen zo iets en nooit georganiseerd. Veel antisemitisme. Roomse zondag hypocrisie door satans dominees, zonder feitelijk gefundeerd antipapisme. Meningen in plaats van feiten. Als er een hel bestaat, dan gaan bijna alle Nederlanders er heen. Waarom zou de Hasjem zo'n onverantwoord volk nog beschermen?

donderdag 5 april 2018

JEZUS WAS 'N BESNEDEN JOOD

Frank Berkemeier schreef een observatie over Nederlandse christenen, welke meer toelichting behoeft. Want katholicisme wordt er niet genoemd. De laatste telling hier vernomen, is dat er circa 1,2 miljard rooms katholieken zijn en circa 300 miljoen ketterse christenen. Twee termen die op israned niet gebezigd werden, maar een duidelijk beeld geven over de betrokken partijen in het artikel.
SGP zijn ketterse christenen. Men vindt daar geen enkele katholiek, tenzij hier en daar een infiltrant under cover. De andere christelijke partijen in Nederland zijn de katholieken en hun eucumenische volgelingen, geïnfiltreerde gemeenten onder de Ceasar Pontifex Maximus. Want vervangingstheologie is oorspronkelijk een katholieke theologie.

Wat betekend de term christen, waar praten we hier over?
Het woord christen vindt men terug in de Bijbel, het Nieuwe testament, maar dan bij de auteur Paulus, die ook al die brieven schreef. Paulus was een vervolger van lieden die Christus als de Messias (Christus) accepteerden. Hij kreeg een mystieke droom, zoals Mohammed en de roomse helligen kregen, daarna stopte die daardoor met het vervolgen van de mensen die de Rabbi Jezus als een autoriteit erkenden. Dit staat beschreven in het boek Handelingen. Paulus ging op zoek naar de mensen die Jezus gekend hadden, want zelf heeft Paulus Jezus nooit ontmoet. Werd dan zelf een aanhanger van Rabbi Jezus, schreef zijn brieven aan de gemeenten. Alle kerken baseren hun bestaansrecht aan de brieven van Paulus, niet aan de leerstellingen van Jezus. Er volgt nu een samenvatting van enige werkelijke leerstellingen van Jezus, die door christenen zelden gekend zijn:

Was Jezus de Messias?
In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 42 vinden we het begin van deze opinie:

Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. [Johannes 1:42]

Het is ene Andreas die deze mening heeft. Ziet de context van dat vers. In dat hoofdstuk staat ook, dat Jezus niet erkend werd als Zoon van God door zijn eigen volk. Letterlijk:

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. [Johannes 1:11].

Christus is dus Grieks voor Messias. De term "Christen" verondersteld iemand die dat gelooft, aldus de mensen die deze lieden vervolgden om ze ter dood te brengen. Zoals Paulus, voor zijn inkeer. Paulus was weliswaar Joods, maar ook Romeins staatsburger. Dat die vervolging vanuit de Joden geïnitieerd werd is niet juist, want een Romeins staatsburger volgt de Romeinse wetten. Als hij dat niet deed, dan zou hij zelf gekruisigd worden. Waarom vervolgden de Romeinen de vrienden van Jezus? Aldus de rechtszaak ter kruisiging, noemde Pilatus Jezus de koning van de Joden. Is dat zo? Uw woorden, niet de mijne is wat Jezus daar op antwoordde, toen Pontius Pilatus daar naar vroeg. Dus Jezus zelve was die mening niet aangedaan. Echter, aldus het eerste hoofdstuk van Mattheus, was Jezus van de geslachtslijn van koning David. Dat zijn natuurlijk een heleboel Joden. Maar Jezus de jood had ook discipelen die luisterden naar zijn politieke toespraken over het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods. Koninkrijk is geen religieuze, maar een politieke term. Jezus had de leiding over het opzetten van een Koninkrijk Gods, geen Koninkrijk Ceasar's, dus er was volgens de Romeinse wet begrijpelijke reden de beste man te vervolgen.

De term Koninkrijk Gods komt 68 maal voor in het Nieuwe testament, de term Koninkrijk der Hemelen 42 maal. De laatste alleen in de vier Evangeliën, de eerste goeddeels in de Evangeliën. Het woord christen komt 3 maal voor in de Bijbel, het woord christenen slechts 1 maal. Er is dus een groot verschil tussen christenen en de leerstellingen van Jezus. Het is bekend dat Johannes Calvijn afstand nam van de term "calvinisme", want inderdaad, de inhoud van de leerstellingen van Calvijn hadden niets te maken met de man zelf, het ging om de waarheid en het kennen er van. Zo ook de leerstellingen van Jezus. Mensen die niet zoeken naar vervulling van het Koninkrijk Gods, wat ik in mijn interpretatie zou vertalen als, een politiek in de lijn van de tien geboden, of de doelstellingen van Mozes, is geheel wat anders als een term verzonnen door een oude inquisitie, nadat een agent van die inquisitie, Paulus, besloot lid te worden van een politieke groepering onder het juk van kruisigende Romeinen. Daarom noemt de SGP zich geen christelijke partij, maar staatkundig.

Palestina is een Romeinse term, Israël is een Hebreeuwse term.
Als Jezus een Koninkrijk Gods predikte, in de lijn van de geboden, waarvan Jezus zei dat men die diende te onderhouden, dan is Israël een mogelijke vervulling daar van. Niet een christendom dat niet werkt aan leerstellingen van Jezus, maar zich vooral druk maakt om de leerstellingen van voormalig inquisiteur Paulus, welke Jezus niet eens ontmoet heeft. Men kan nog meer vragen stellen bij dit systeem, want spionage en infiltratie zijn geen uitvindingen van afgelopen week. Mensen met enige Bijbelkennis begrijpen dat, maar katholieken lezen geen bijbel. Ook al zijn het christenen. Een halve eeuw terug, stond er zelfs de doodstraf op het lezen van de bijbel voor katholieken. Maar natuurlijk worden er veel protestante gemeenten opgezet door de Jezuïeten, welke lieden rood kunnen kleuren van woede, als men te veel uit de Bijbel citeert. Zo mocht ik ooit meemaken.

Dus er zijn ook protestante christenen zonder Bijbelkennis. Die lieden hebben nog nooit gehoord van Koninkrijk Gods; een term die Jezus gemiddeld 25 maal in elke biografie van de beste man als leerstelling doceerde. Tot aan hun dood, hebben veruit de meeste christenen geen seconde nagedacht over zo iets als het Koninkrijk des Heere. Men kan dergelijke lieden dan ook werkelijk alles op de mouw spelden. Ze geloven vaak klakkeloos meneer pastoor, kapelaan, dominee, predikant, rabbi en zo meer. Dat zou geen probleem zijn, als die lieden ook klakkeloos te vertrouwen zouden zijn, maar behalve de feilbaarheid van de menselijke natuur, zijn er ook enorme politieke belangen in de inhoud van preken. Er zijn zelfs centrale denktanks voor de inhoud van preken over grotere geologische terreinen.

Om de aanvulling op het artikel van meneer Berkemeier af te maken, de Romeinse regering erkend geen enkele andere autoriteit dan die van de Pontifex Maximus. Maar omdat een dergelijke autocratie door de overwonnen volkeren niet gedoogd wordt, wat veel opstanden te weeg brengt, stelt het Romeinse rijk haar "poppetjes" in. Gauwgraven of anderszins plaatselijke heersers, die verantwoording afleggen aan de Pontifex Maximus. Dat is al 2000 jaren zo, de eerste Pontifex Maximus was Julius Ceasar. Hier in Europa, in Israël, in Rusland, in Latijns Amerika, overal. Daar tegen in opstand komen, zoals kraken van de code van staatsreligie met behulp van Maarten Luther, komt erg weinig voor. De Pontifex Maximus is de plaatsvervanger voor Christus, terug vertaald Hebreeuws betekend dat, de plaatsvervanger voor de Messias. Dat is vervangingstheologie, een officieel standpunt van de roomse kerk tot aan Vaticanum II.

Wikipedia schrijft over vervangingstheologie: Nostra Ætate In 1960 werd een speciale commissie samengesteld. Het eerste ontwerp was getiteld Decretum de Judaeis ("decreet betreffende de joden") en werd in november 1961 afgeleverd, ongeveer veertien maanden nadat kardinaal Bea de opdracht had gekregen van paus Johannes XXIII. Hierin werden twee hoofdpunten behandeld:
 • een officiële kerkelijke veroordeling van het antisemitisme.
 • een erkenning van de blijvende geldigheid van het jodendom als de wortel van het christendom en daarmee een afwijzing van de vervangingstheologie (het christendom vervangt het jodendom) en Godmoord (de joden zijn schuldig aan de dood van Jezus als zijnde God).
Het bekende pontificale theater voor het imago. Vaticanum II schaft het verbod op lezen van de Bijbel in de landstaal af en neemt officieel afstand van vervangingstheologie. Echter, in 1960 werd Israël nog steeds niet erkend door het Vaticaan, dat was pas 33 jaren later in 1993.

Besnijdenis van mannen is het symbool voor het verbond tussen mensen en de HEERE HEERE, ziet Genesis hoofdstuk 17. Dus als men vervangingstheologie werkelijk serieus wil voortzetten, maak een afspraak met uw arts of een plastisch chirurg. Een Sjabbat in Nederland houden, waar men markt houdt op die dag, of winstgevend kan overwerken op de bouw, waarna alle winkels dicht zijn op de eerste dag van de week, in een land waar de meesten van lager IQ of bagage antisemiet zijn, dat is geen vergelijking met gemakkelijk papisme op de eerste werkdag. Jezus leerde dat men de geboden moet onderhouden, een van die geboden is de Sjabbat te onderhouden [Exodus 20], dus de vergelijking is absurd.

woensdag 28 maart 2018

ARMINIUS EN GOMARUS

Vreemd verhaal weer door historiek.net

Prima historische weetjes in dat artikel, maar het lijkt meer op een cover-up dan op een juiste beschrijving. Leuk om te weten is het, dat er twee professoren waren gestorven aan een ziekte, dat er weinig sollicitanten te vonden waren voor de vacature van hoogleraar, waardoor Arminius hoogleraar werd. Min of meer tegen de wens in van Gomarus, die hem zelf aanstelde.

Dit theologische debat, het veroorzaakte de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt en de verbanning van de Remonstranten uit Nederland. Dat laatste wordt natuurlijk niet genoemd, want de Remonstranten kwamen illegaal terug in Nederland begin 19de eeuw. Ze hebben later nog het Vrijzinnig Protestantisme opgezet, werden onlangs nieuw leven ingeblazen door de Jezuïet Hub Oosterhuis. Bijgenaamd, de Amsterdamse paus. Nederland mag daarom liever niet weten, dat de Remonstranten eigenlijk verbannen zijn. Wat u ook niet zal vinden op historiek.net, is dat onze voorouders vermoedden dat de Remonstranten zijn opgezet door de Jezuïeten. Of dat de Remonstranten al eeuwenlang aan Eucumene doen, zoals het Concilie van Nicea verordend. Eenheid in het Christendom, noemt Wikipedia het, ofwel, alle christenen werden gedwongen zich onder de Pontifex Maximus te stellen, anders werden ze vervolgd.

De Remonstranten vluchtten naar Parijs, nadat ze verbannen waren uit Nederland.
Hoewel ze in Nederland landverraders waren, want Eucumene overtreedt het verbod op katholicisme en ontkent de realiteit rond de roomse antichrist, werden ze in Parijs gezien als ketters. Christenen die niet katholiek zijn, dat zijn ketters. Ook al verloren de katholieken die strijd gedurende de reformatie. Dus de Remonstranten werden vervolgd door de hellige inquisitie in Parijs. Koppig leugens blijven geloven, tot aan den dood. De titel van de keizer gedurende het concilie van Nicea was Pontifex Maximus, de man die heden die titel draagt is de antichrist in Rome, het Vaticaan. Met andere woorden, de katholieken hebben heel wat meer Remonstranten gedood dan Prins Maurits deed.

We zien bij deze opgezette agitaties naar de protestanten telkens een tweedeling.
Vrijzinnig was de nieuwe vorm door de Remonstranten in de 19de eeuw, dat moet een tegenstelling zijn van rechtzinnig. Vrijzinnig is natuurlijk hartstikke modern, maar rechtzinnig is ouderwets, niet geschikt voor de jeugd. Rekkelijk is de interpretatie van de Bijbel, want als je de Bijbel au serieux neemt, dan ben je van de preciezen. Maar een tweedeling in de opvatting over waarheid is natuurlijk onmogelijk, want waarheid is eenduidig, iets is waar of niet waar. Feit of leugen, echt of een vervalsing, juist of onjuist. De Synode van Dordrecht deed onderzoek naar wat waar was, of niet waar, niet de propaganda die historiek.net schrijft over een machtsovername door Prins Maurits! Wat een vuile propaganda! Prins Maurits deed zijn werk, evenals zijn vader, Willem de Zwijger. Dat was, de eenheid in het land verzekeren. Eenheid gebaseerd op de waarheid, het verbannen van de leugens door de Jezuïeten, die ons land aanvallen met agitaties ter verdeeldheid. Vandaag de dag hebben ze heel wat meer succes.

Prins Maurits is vergiftigd.
In Nederland vond ik daar tot nu toe slechts een bron voor, een boek uit 1826 door Ernst Friedman. In de VS hoorde ik het vaak verhaald in lezingen. Ik meen dat de bron voor die vergiftiging is, een boek van John Lothrop Motley, een Amerikaans historicus. Hij kan dat weten, want veel Nederlanders gingen naar de VS, al lang voordat de VS bestond. In Nederland houdt men dat natuurlijk geheim! Opdat Carel Stolker, de recto magnificus en president van de universiteit van Leiden, de leugen van een vermeende machtsovername door Prins Maurits kan vertellen, via een tweet naar Historiek.net. We lezen verder op Wikipedia, dat hij ook doceerde aan de Jezuïeten universiteit van Francisco, waar Anton Lavey, de oprichter van het satanisme, ook lezingen gaf. Ja, liegen dat er een machtsovername was door Prins Maurits, terwijl de waarheid ongeveer het tegendeel is: Prins Maurits voorkwam een machtsovername door Jezuïeten, middels een Synode van Dordrecht. Waarbij in het historiek.net artikel zelfs al brutaal een poging werd gedaan, de Synode van Dordrecht in een kwaad daglicht te gaan zetten. Meneer Stolker beweert in de tweet zelf, dat strijd tussen eerlijke lieden (Gomarus) en leugenaars (Arminius) door de universiteit van Leiden werd veroorzaakt! Gelukkig ontkent het artikel zelf dat al, Gomarus zou Arminius daar zelf hebben aangesteld, omdat er geen betere docent te vinden zou zijn. Men kan zich nog af vragen, waren die te vervangen docenten werkelijk overleden door een epidemie, of waren ze vergiftigd?

OORLOG MET RUSLAND

Een goed verstaander, heeft maar een half woord nodig.

Deze week werden Russische diplomaten uitgewezen uit NAVO landen, na een duidelijke leugen en valse beschuldiging, dat Rusland een ex-KGB agent vergiftigd zou hebben in Engeland. Al jaren zijn er sancties ingesteld tegen Rusland, op advies de Jezuïeten die de macht hebben achter de schermen, vanwege de inname van de Krim. Ook dat is een evidente leugen, want er is een referendum geweest in de Krim, de mensen daar wilden zich liever aansluiten met Rusland dan met het door corrupte oligarchen geleidde Oekraïne, waar de inquisitie de vrije hand heeft onder het mom van burgeroorlog. En natuurlijk werden die sancties ingezet na het MH17 theater, waar Nederlandse dissidenten werden geruimd werden voor de andere agenda punten, waarbij Rusland vals beschuldigd werd van het neerhalen van die Boeing.


Revelation 2:9

Het script voor die oorlog is al jaren bekend. Een invasie van de VS. De Gereformeerd landen in Europa hebben allemaal al hun invasies gehad, door andere gemanipuleerde protestante landen, VS nog niet. Nederland is na twee invasies, nu net zo katholiek als Spanje of Frankrijk. Alle politici zullen geen kwaad woord uiten over de roomse bezetting van Nederland. Vanaf de kansel ziet men nog net geen buigend geslijm voor de papisten, maar sinds de Nacht van Kersten (1925) is er geen politiek antipapisme meer. En sinds de eeuwwisseling, protesteren ook de predikanten niet meer tegen de brutale machtsovernames van de katholieken. Protestants Friese vlag is over genomen door katholiek Campina, niets van dergelijke vijandelijke overnames zal lekken via de kranten. Afluister veilige Goldlock mobiele telefoons zijn gesaboteerd, het bedrijf is neergehaald, iedereen wordt weer met gemak afgeluisterd, de politie staat weer op het front van de inquisitie. Bevoegdheden verruimd, spionage uitgebreid. De lieden die als ambtenaar werken voor de vijand van dit volk, begrijpt niet waarom we ze aanvallen en zullen lynchen, als we de kans krijgen, om onze kinderen te verdedigen tegen hun misdadige onwetendheid, niet altijd maar meestal, over deze genocides waar ze aan meewerken.

Echte boeven als Jozias van Aartsen, die antisemitisme in Amsterdam promoot, hebben niets te vrezen van de politie ambtenaar. En het volk is geïndoctrineerd. Niet alleen met reguliere media en door verraderlijke predikanten die de roomse antichrist ontkennen, maar ook door de retoriek van journalisten, die allemaal voor meer rooms katholicisme gaan op hun eigen manieren. Dat kan voor islam of tegen islam zijn, hetzelfde laken en pak, want de brutaliteit van katholieke politici vanwege hun roomse agenda wordt nergens bevraagd.


Revelation 3:9

Wat hebben we te verwachten?
Allereerst een genocide op alle protestanten en joden in de VS, maar ook een poging alle Joden in Israël uit te moorden met Russische bombardementen. Ook moorden, vooral gericht tegen de Joden, maar ook gericht tegen niet-Katholieke christenen, al zijn katholieken zelf ook niet bepaald veilig. In Rusland vandaag, is de antisemitische propaganda nog agressiever als van GroenLinks of de SP. Overigens, ik ben al verschillend undercover priesters tegen gekomen, die zich hard maken voor Groen Links. De kans is groot dat die antisemitische partij de grootste partij gaat worden, want iedereen die niet protesteert tegen de Jezuïeten en katholieke overnames helpt ze, en is dus in zekere zin papist.

woensdag 7 februari 2018

VERPAPISTISERING!

Holland wordt met de dag paapser.
De politicus Martin Bosma, het enige parlementslid dat zich terecht zorgen maakt over de genocide op blanken in Zuid Afrika, heeft als nu als eerste indruk op zijn twitter account, een ridder staan, die een zwaard krijgt aangereikt krijgt, van de roomse antichrist.

De term roomse antichrist zal de beste man niet kennen, maar is een direct citaat uit het werk van Johannes Calvijn.
In de 16de eeuw was dat voor iedereen duidelijk, want de rooms kerk had duizenden mensen doodgemarteld in ons land, alléén omdat ze een Bijbel in de landstaal lazen. De geuzen werden eerst geleid door een man uit Wallonië, Admiraal Lumey. En dat doceert men niet op de roomse scholen hier in het zuiden, neen, daarvoor moet de Brabander of Limburger geschiedenis gaan bijstuderen op internet! Dat wordt geheim gehouden hier in het zuiden. Geert Wilders zal niet eens weten wie Admiraal Lumey was, maar inmiddels tracht de geheime dienst van de Roomse Kerk, dat de zeehelden gecensureerd worden. In nog enigszins protestante landen als Holland en de VS.
Niet links doet dat!

Racisme is een dekamtel voor its anders.
De Truth movements (waarheidsbewegingen) in de VS rond 9/11 werden allemaal overgenomen afgelopen 15 jaar door de geheime diensten daar. De leden vertelden, dat ze een infiltratie konden herkennen, omdat die dan gingen demonstreren tegen rascisme. In Nederland is dat ook zo. Zodra een politieke beweging is overgenomen, dan herkend men dat aan het feit dat ze gaan demonstreren tegen racisme. Dat gebeurde bij de plaatselijke streetrave hier in Den Bosch, dat gebeurd bij meer politieke bewegingen in Nederland. Racisme komt wel voor onder blanken, maar is heel wat minder erg dan in Afrika, waar albino's in beschermde kampen wonen om ze te beschermen tegen de zwarte negers daar. In Zimbabwe zijn alle blanken inmiddels vermoord door zwarte racisten. Maar er is geen enkel land, beheerd door blanken, waar alle zwarten door de blanken werden vermoord uit puur racisme. Wel zijn er in de 19de eeuw enige negers vermoord in New York uit racistische motieven, we kennen ook de KuKluxKlan. Maar niet zoveel als blanken vermoord zijn in in Zimbabwe (ALLEMAAL!).
Racisme werd echter nooit gesteund door de blanke regeringen, zoals dat wel gesteund wordt door de zwarte regeringen in Zimbabwe en Zuid Afrika. Racisme is niet echt een groot probleem in het Westen, vooral niet in Nederland, maar als men daar tegen gaat protesteren, wordt het een item dat slapende honden wakker kan maken. En dat is ook de bedoeling, trap er niet in.

Iedereen is gek gemaakt met propaganda.
Om de beginnen 9/11 natuurlijk, wat nu dan door de mensen die de propaganda geloven als bewijs wordt neergezet voor de gevaren van de islam.

Natuurlijk is islam gevaarlijk, maar minstens zo levensgevaarlijk is het katholicisme, waar Martin Bosma op zijn Twitter account het zwaard van krijgt aangereikt... Islam heeft pas één man vermoord hier: Theo van Gogh. Omdat hij de waarheid vertelde. Maar het katholicisme heeft duizenden mensen vermoord in de Nederlanden, velen van hen gemarteld, onder Hertog Alva met de Raad van Beroerten. Dat zouden Hollanders toch moeten gehad hebben op school. Dat verteld men zelfs op de katholieke scholen, waar de geuzen en hun leiders zoveel mogelijk geheim worden gehouden.
Op de katholieke scholen verteld men wél over de papist Joost van den Vondel, een spion die werkzaam was voor de katholieke inquisitie. Gelukkig zijn leraren op katholieke scholen vaak minder katholiek, dan blijkbaar op protestante of openbare scholen. Want de leraar die ik daar had, gaf al te kennen, dat Joost van den Vondel een soort dubbelspion was. Na wat bestuderen op bronnen op het web, kan men dat gemakkelijk vast stellen. Vondel dichtte over het stokske van Oldenbarnevelt, waarin Johan van Oldenbarnevelt, die onthoofd was voor landverraad, opgehemeld werd. Vondel liet zich dopen als katholiek voordat hij stierf, want minder lang in het vage vuur daar voor.

Maar in Holland, gaat men een park noemen naar die vijandelijk spion!
En een andere wijk in Amsterdam heet Geuzenveldje, in plaats van Papenveldje. Papenveldje, dat zou in Brabant of Limburg een leuke naam gevonden worden voor een wijk, we zijn geen Belgen hier. Maar in Moorddam, sorry Amsterdam, krijgt papist Pierre Cuypers opdracht om een katholieke "Vondelkerk" te bouwen aan het eveneens roomse park, om een vijandelijke spion te eren. Over de rug van niet vernoemde martelaren. Vondel was geen martelaar, en gezien zijn levensbeschrijving, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn toneelstukken en gedichte zelf heeft geschreven. Vondel was sokkenverkoper van beroep. Lucifer, dat zal geschreven zijn door luciferisten. Luciferisten als Pierre Cuypers, een architect die het hele land vol pleurde met roomse kerkgebouwen, die later dan niet gebombardeerd mochten worden door de Duitsers of Britten. De romanisering der Nederlanden onder het KNAW. Ingezet vanaf de eerste koning hier, Lodewijk Napoleon. Een broer van, de door Jezuïet Abbé Sieyès aan de macht gebrachte soldaat, Napoleon Bonaparte. Abbé Sieyès SJ, was ook de adviseur van deze Napoleon die opgroeide op Corsica, waarheen de Jezuïeten uitweken vanwege hun verbanning door de roomse antichrist tot aan 1814.
Zo'n overwinning zullen ze nooit afgeven, eindelijk Holland verslagen.

De werkelijke achtergronden van genocides wordenverzwegen door propaganda.
De boeren in Zuid Afrika worden vermoord omdat het protestanten zijn, niet omdat het blanken zijn. Neen, genocide vanuit de overheid heeft geen enkel belang bij het uitmoorden van hun eigen boeren, die behalve voeding ook export inkomsten geven, wat voor ras die ook mogen zijn. Communisme is opgezet door de Jezuïeten met de reducties van Paraguay en Sir Thomas More was verplichtte stof op de Sovjet scholen. Pol Pot was een Katholiek in een boeddhistisch land. De oorlog in Vietnam was niet tegen Communisme, maar een genocide op boeddhisten met behulp van de katholieke president Diem. Als u te lui bent om zelf uit te vissen wat waar is en gelogen, of anderszins de middelen daar niet toe heeft, of slechts wat leuke wetenswaardigheden wil opdoen, de scholen verzwijgen ook waarom Nederland als enige handel mocht voeren met Japan. Een van de ouders van Avro Manhattan was Nederlands, hij verteld over de achtergronden van ons handelscontract met Japan in hoofdstuk 18 van zijn boek over de werkelijke achtergronden van de oorlog in Vietnam.

donderdag 1 februari 2018

SAMENZWERINGEN DIE BESTAAN!

De propaganda gebruikt gaarne het woord complotdenker.
Mensen die daar te lande van beschuldigd werden, waren Joost Niemöller en Micha Kat.
Er zijn zo veel beschuldigingen jegens Micha Kat geweest de afgelopen jaren, dit zal niet gedoogd zal worden op dit blog. Micha Kat heeft zich hard ingezet, om de pedofilie van Joris Demmink in de media te krijgen, om de corruptie rond het Rolodex onderzoek actueel te houden. Dus wat zijn achtergrond ook moge zijn, elke Nederlander moet blij zijn, dat we zo'n publicist hebben. Ook nog eens zonder betaalmuur, zoals de kranten. Dat predicaat voor meneer Niemöller is ronduit belachelijk en heeft niets met zijn werk als journalist te maken. De Jezuïeten schelden Joost uit, omdat hij wat lekt over hun moordpartij op dissidenten bij de MH17.

Bestaan er complotten?
Welzeker, er zijn vele complotten, en wel tegen het zionisme. Enkelen worden hier besproken. Veel mensen geloven de gesmede complotten tegen zionisten, vooral in het Midden Oosten. Maar ook in Nederland, elke bezoeker hier zal zal eens wel zo'n complotfantast tegen gekomen zijn. Het woord complotfantast is geen scheldwoord, het is een groot compliment voor de complotfantast, want hij is vaak te dom om zelf eens een complot te verzinnen ter bijgeloof, al ziet men dat mensen ook wel doen. De HEERE vrezen ze niet, de complotfantasten tegen het zionisme, want wie durft het volk van G-d de oorlog te verklaren? Moslims, christenen en atheïsten! Atheïsten minder overigens, dat mag ook wel gezegd worden. En er zijn ook veel christenen die joden helpen.
Als u niet weet wat zionisme is, zoek dat zelf maar op.
 • Pallywood
  Een machtige samenzwering tegen het zionisme. Een project waarin boevenclub Hamas een rol speelt, daar voor was dat de PLO. Ofwel, propaganda. Joden, die zelf zien dat deze propaganda tegen hen gemaakt wordt, zijn er ook best veel. Ook zijn er niet Joden die het complot kennen. Het is ook een erg brutaal complot, want de meeste andere complotten tegen zionisme zijn erg voorzichtig om niet voor antisemiet te worden uitgemaakt, maar Pallywood valt ook openlijk joden aan omdat het joden zijn, met of zonder Israël. Deze propaganda wordt ondersteund door de Europese Unie, die zich consequent gedraagt alsof dat complot bestaat. Ook veel Nederlandse politici ondersteunen dat complot, maar zijn wat voorzichtiger dan de EU of andere schurkenregeringen in het Midden Oosten. Ja, het zijn vooral regeringen die het bijgeloof in dat complot promoten. Dat dit zo is en waarom, wordt duidelijk gemaakt in andere logs hier.

 • Vermeende waarheidsonderzoekers
  Helaas moeten we Micha Kat daar ook onder rekenen, want hij steunde jaren geleden een demonstratie tegen Israël. Bedankt daar voor dan, want dit geeft een goede definitie van wat bedoeld wordt met "vermeende waarheidsonderzoekers". Maar Micha valt best mee, hij is geen propaganda aan het maken, hij maakte gewoon een dom foutje, waar hij nog nooit zijn excuses voor aan bood. Een demonstratie tegen Israël steunen, getuigd er van dat waarheid dienaangaande niet onderzocht werd of wordt. Maar er zijn lieden die als vermeende waarheidsonderzoekers een lopende propaganda show houden tegen zionisme, tegen Joden. Gewoon dezelfde smerige leugens die verteld werden in Duitsland jaren dertig. Als u daar aan mee doet, wees welkom om hier beschreven te worden als een gevaarlijke antisemiet. David Duke, David Icke, Texe Marss, Robert David Steele, VICE magazine, James Corbett, Red Ice Creations, dat zijn slechts enkele bekende desinformanten in het buitenland. Complotfantasten, die zich inzetten om complotten tegen zionisme te smeden. Erger dan nazi's, want die geloofden slechts de leugens van dergelijke lui.

 • Verenigde Naties
  Vorig jaar besloten deze, dat Jeruzalem geen Joodse stad is, maar een islamitische stad. Maar dat is niet hun enige gesmede complot jegens het zionisme, ook in de vergaderingen maakten deze bezwaar tegen het erkennen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Een gevaarlijke partij van bandieten. De VN wil Israël vernietigen door naast Jordanië nóg een deel van Israël in te pikken.

 • Sociale media
  Het zit er vol mee. Elke toeschouwer van bijvoorbeeld David Icke of James Corbett natuurlijk. Ze komen compleet achterlijk en hypocriet over, snel te herkennen. Vol van zichzelf, prediken ze het antizionisme gepaard aan de meest absurde onzin, alsof hun toetsenbord een demon is om te kietelen. Bedreigend niet alleen voor joden, maar ook voor echte waarheidsonderzoekers, want ze mengen hun antizionisme en absurde onzin met feiten, waardoor die feiten in een slecht daglicht komen te staan. Ze gedragen zich, alsof ze niet gebrainwasht zijn, geloven dat zelf ook, dus je krijgt ze niet meer uit die brainwash. De brainwash van internet is veel erger dan de brainwash van TV, tenslotte, dat was ook de hele bedoeling van internet. Bij hen lukt het. Als je wat zinnigs tegen ze zegt, wordt je uitgemaakt voor troll. Ze begrijpen niet eens wat een troll is, maar zo zijn ze. Woorden smijten, zonder zich maar een moment druk te maken over de betekenis er van. Als je ze blockt bekeren ze zich nooit, maar als je ze niet blockt stelen ze je informatie om die te verkrachten. Joden noemen ze Khazaren, want dat vinden ze sjiek, menen dan dat ze daarmee intelligent en onderbouwt over komen. Niet bepaald, ze komen over als een hersenloze levensgevaarlijke nazi's die in een NSB kamp thuis horen. Als je ze verteld dat ze dezelfde onzinnige leugens geloven als de Nazi's geloofden, dan ontkennen ze dat, want dat is een feit. Feiten zijn hun vijanden. De term complotdenker vinden ze een compliment, in plaats van het scheldwoord dat ontworpen werd door de CIA om mensen die twijfelde over de leugens rond de moord op John F Kennedy aan te vallen.

 • Joden tegen zionisme
  Jawel, er zijn joden die complotten smeden tegen zionisme. In de Tweede Wereld Oorlog waren er Joden die wilden vluchten, veel landen lieten hen niet toe, waardoor joden omkwamen. Maar dankzij Israël, is er een toevluchtsoord voor joden. Niet alleen dat, dankzij Israël hebben joden een eigen leger om zich te verdedigen. Toch zijn er joden die menen een strijd te moeten voeren tegen zionisme, want ze krijgen daar door veel wereldse aandacht. Véél meer dan zionisten. Geïnterviewd worden door Al Jazeera, VICE, Red Ice Creations, op voorpagina's van allerlei tijdschriften, onthaald worden door de vele antizionisten wereld wijd. Hun religieuze motieven zijn onzinnig, de ruime meerderheid van de Rabbi's acht zionisme een strijdwaardige zaak. Bovendien, Israël bestaat nu eenmaal, het is wijzer om er dan maar het beste van te maken. Je kan ze vergelijken met een Nederlander die in het buitenland propaganda maakt in de trant van Paul Witteman, ofwel, potentiële vijanden gaan vertellen dat ze gelijk hebben en hun vrouw en kinderen moeten te komen bombarderen. Levensgevaarlijk die lui.

 • Links
  Begonnen al achterlijk, door zichzelf het predicaat links te geven. Links of rechts, dit had evengoed rechts kunnen heten, want rechts is geen haar beter. Hitler was rechts, aldus de propaganda. De propaganda is niet alleen politieke correctheid, maar ook het accepteren van dat woord, want politieke correctheid is in wezen politieke incorrectheid. In haar betekenis. Eerlijke politiek betekend, dat alles bespreekbaar moet zijn. Als dat niet zo is, dan is die politiek incorrect. Want er worden zaken buiten beschouwing gelaten voor de beslissingen. Nou, dit artikel is niet bespreekbaar in veel contreien, jodenhaat is de norm. Als men Geert Wilders wil demoniseren, dan zegt men: "Geert Wilders werkt voor de Mossad". Beetje raar, want ik ga de man alleen maar waarderen, als dat zo is, ook al heb ik niets met Israël te maken. Mossad, wat een geniale club. Niet alleen vanwege de joden die ze gered hebben, elke verzetsman kan hen benijden, of de agenten die daar bij sneuvelden, maar ook de geniale acties die ze ondernamen; Bombarderen van een fabriek die nucleaire wapens aan het maken is, voordat die wapens ingezet werden, ieder mens op de planeet zou daar blij mee moeten zijn! Zo niet, geef ze een gratis vakantie naar Tsjernobyl! Of de arrestatie van Adolf Eichman, opdat de planeet weet dat ze niet helemaal weg zullen komen met een genocide. Alsof de kneuzen van de MIVD ooit een plaasmoordenaar zouden grijpen, werkelijk, die zijn nog te slecht om te beseffen dat het hun werk is.

Nou, hier laten we het voorlopig even bij. Het punt is gemaakt: Ja er zijn samenzweringen, en wel tegen het zionisme. Er zijn er nog meer dan hier genoemd, maar de geuzen kunnen niet voor u gaan denken, u slechts de instrumenten geven om het zelf te doen. Met dank aan de Anzacs, die hielpen bij de eerste slag om Israël. Het hedendaags antizionisme kan gevaarlijk overkomen, maar stel u gerust, ze hebben geen poot om op te staan. Als het om feiten gaat. - gecensureerd, want de vijand zou misbruik kunnen maken van beschreven feiten - In Nederland zien we DENK openlijk antisemitisme bedrijven, die lui verraden hun eigen achterban daar mee, want als we nu een moslim zien, zien we een antisemiet, een antizionist, een nazi. Dat zijn ze niet allemaal, houdt daar rekening mee.

woensdag 31 januari 2018

WAT ER MIS IS MET LINKS EN RECHTS!

Meer nog fout dan links of rechts is midden.

Er is slechts één midden partij in Nederland, dat is het CDA.
De partij van de romanisten. Ontstaan uit een fusie tussen KVP (Katholieke VolksPartij) en de ARP (Anti-Revolutionaire Partij). Ik heb ooit geplakt voor een politieke partij, er was toen een CD en een CPN die elkaars affiches van de plakborden scheurden. Links beschuldigt rechts van fascisme, rechts beschuldigt links van fascisme, het CDA blijft buiten schot. Nochtans moesten de katholieken op KVP stemmen van de priesters in Nederland, met de dreiging van anders langere tijden ter vage vuur. Stemmen op KVP, of later CDA, het was altijd een voordelige aflaat.

Adolf Hitler kwam aan de macht in Duitsland, dankzij de steun, die Die Katholische Centrum Partei gaf aan de NSDAP, 1933. Dit is beschreven in het (gepoogd) gecensureerde boek van Dr. Edmond Paris genaamd, Geheime Geschiedenis van de Jezuïeten. Nu zijn er ook mensen die nazisme verstandig vinden, omdat ze menen dat de NSDAP de blanke cultuur vertegenwoordigde, germanisme. Dat is inderdaad het verhaal er geuit werd door die partij, maar de Duitse taal is ontwikkeld door Maarten Luther en Philip Melanchton, niet door Germanisten. De Nacht Van De Lange Messen vond plaats in 1934, waar de oorspronkelijk leiding van de NSDAP werd vermoord (ziet ook het boek, The Pink Swastika). Hitler was een infiltrant in die partij, aldus sommige bronnen. De Kristalnacht vond plaats in 1938, dat is 4 jaar nadat de oorspronkelijke leiding van de NSDAP werd vermoord in De Nacht van de Lange Messen, dus het is niet zo duidelijk of de NSDAP oorspronkelijk wel zo antisemitisch was. Het plan tot genocide op Bijbelonderzoekers, Joden, Roma, politieke dissidenten, kan naar alle waarschijnlijkheid middels de infiltranten in de partij ontworpen zijn. De NSDAP was van oorsprong anti-communistisch, dat was een belangrijke intentie om zetels te kunnen halen in de verkiezingen.

Anti communisme was ook het draagvlak van de ARP in Nederland. Dat is waar de naam van de partij op duidt. Er waren verschillende socialistische en anarchistische revolutionaire bewegingen actief in de 19de eeuw. Vanuit gereformeerd staatkundige opvattingen, wilde men deze tegenhouden. Socialisten waren ook actief in partijpolitiek, kregen daar ook zetels, maar zoals altijd willen socialisten een linkse coalitie, ofwel, een dictatuur. Zolang socialisten geen dictatuur krijgen, brengen ze een erg positie bijdrage aan aan het partijen stelsel, want socialisten bleken succesvol in het aanpakken van armoede. Otto von Bismarck, Kanselier van het protestante Zweites Reich van 1871 tot 1890, was succesvol in het bestrijden van armoede in Pruisen en haar vazalstaten, dankzij socialisten in het Duitse parlement. Duitsland bestond nog niet, begin 19de eeuw, pas vanaf 1871. Het Derde Rijk was katholiek, maar het Tweede Rijk was protestant. Infiltratie en overname.

Bewijzen voor de protestante aard van het Tweede Rijk, de haat van de Katholieken daar voor, werden onder andere gegeven door Paul von Hoensbroech, in zijn boek, 14 Jaar een Jezuïet. Ook daar van zal geen Nederlandse vertaling zijn, het lijkt me ook onwaarschijnlijk dat een uitgever zijn bedrijf of leven wil riskeren zo'n boek uit te geven, in een land waar de Jezuïeten zo vrij hun gang kunnen gaan als hier. Regelmatig ziet men rechtszaken in Nederland ter censuur op boeken, we zijn op die manier gewend aan openlijke boekverbrandingen in Nederland vandaag. De debuutroman van Willem Frederik Hermans trachtte men ook op de brandstapel te werpen, gelukkig werd dat voorkomen, maar WF Hermans werd daarna nog altijd met grote kracht aangevallen door de Jezuïeten, ziet diens interview met Adriaan van Dis. Paul van Hoensbroek beschrijft in de eerste hoofdstukken de Bismarck regering, de haat van zijn rijke roomse adellijke familie daar tegen, vooral vanwege de successen van die regering. Bismarck zette de Kulturkampf in, wat een conflict was tussen Pruisen en de katholieke kerk onder antichrist Pius IX, over de rol van de katholieke minderheid in de door Pruisen geannexeerde länder. De titel van het boek van Hitler, Mein Kampf, refereert aan dat conflict, men kan zeggen, het was een voortzetting er van.


Aldus deze lijst, werden de Jezuïeten verbannen uit De Lage Landen in 1596 en in 1622,
er zijn ook bronnen die een verbanning beschrijven in de 19de eeuw.
Wat voor nut die verbanningen hebben is niet geheel duidelijk,
onlangs ook in 2012 in Syrië,want ze trekken er zich niets van aan.
Bismarck verbande de Jezuïeten in 1872.

De Tweede Wereld Oorlog werd ontworpen door Vladimir Ledichowsky. Douglas Willinger gaf dit aan in een interview met wijlen Barry Chamish. Vanuit een groter overzicht is dit begrijpelijk, maar de bronnen er voor zijn ernstig gecensureerd en belogen. Bovendien, de propaganda gegeven tegen de informatie op dit blog is zo enorm, dat er erg weinig kans is dat de waarheid ooit verder zal komen dan kennis van enige dissidenten. Wat men heden veel ziet, is antisemieten die informatie over jezuïeten verspreiden, daarbij zelfs ontkennen dat Jezuïeten Katholieken zijn. Jezuïeten zijn heksen, zeggen ze, die zullen drijven in plaats van zinken als men die te water werpt. Ook wordt er beweerd dat Jezuïeten Joden zijn, wat compleet absurd en onmogelijk is, dus veel mensen geloven het. Velen geloven die propaganda, een van de oorzaken is onbenul van wat katholicisme en protestantisme eigenlijk is. Joden die dergelijke leugens geloven, hebben meer kans op en podium, in een land zo rooms als Nederland nu, dus de kans is groot dat er binnenkort artikelen gaan verschijnen om de informatie hier weer in de doofpot te krijgen. Als u dat ziet, let dan op waar vandaan, tips kan u altijd geven in de commentaren hier. Een katholieke schrijver als Gerard Reve zien we gepromoot door de Jezuïeten en hun vrinden, het genie dat Willem Frederik Hermans was komt minder aan bod. Als u wil begrijpen waarom homofielen zo'n grote rol spelen in de Nederlandse regering en media, ziet de vorige zin. Niet dat dit lang zal duren, ziet de vele homofielen die vermoord werden in de nacht van de lange messen, want Katholieken haten homofielen, ondanks dat hun leiders het zijn. Ook dat is begrijpelijk, want katholieken weten niet dat de paapse mis een serie godslasteringen is, verordenend door de roomse antichrist, de Pontifex Maximus.

In het boek, De schijn-elite van de Valsemunters[pdf], door Martin Bosma, wordt er een overname van de PvdA besproken in de jaren '60. De oorspronkelijk PvdA leden verlieten daar door de partij, begonnen een nieuwe partij op te zetten, DS'70. Heer Bosma geeft de naam voor die infiltranten als "Nieuw Links". De term "Nieuw" is dan allereerst verdacht, men zag dit al door een infiltratie uit de 19de eeuw genaamd neo-calvinisme, neo is Latijn voor nieuw, maar het boek beschrijft helaas slechts de term "links" om deze infiltratie te beschuldigen. De vijandelijke overname van het PvdA was degelijk ondernomen, een gereformeerde genaamd Joop den Uyl werd lijsttrekker van de PvdA. Zo er was geen spoor van papisme in aanwezig. Hetzelfde als wat er gedurende de Tweede Wereld Oorlog gebeurde, de afdelingschef voor Nederland was een gereformeerde genaamd Anton Mussert. Maar de afdelingschefs van alle andere landen, ingenomen door de Nazi's, kregen Rooms Katholieken als chefs, er zaten zelfs priesters tussen. Dit werd aangegeven door Fritz Thyssen in zijn boek, Ik financierde Hitler.

Gereformeerden zijn blijkbaar vaak slappe was hier. De laatste maal dat ze ooit hun politieke plicht deden was in de de nacht van Kersten in 1925. Nu dan steunen ze de katholieke agenda door hun ARP, het CDA. Tegelijkertijd zijn de gereformeerden de enigen die de Bijbel uitgeven, wat een hoogste prioriteit ter vernietiging is door de Jezuïeten, het overnemen en infiltreren van protestantse gemeenten is hun speerpunt. Successen daarin zijn het fundament voor gereformeerde verraders als Joop den Uyl en Anton Mussert. Mussert werkte mee aan doden van bijbelonderzoekers, Joden, en zo meer, in de strafkampen, Den Uyl hielp mee aan de genocide op protestante Blanke Afrikaners en gepoogde vernietiging van Nederland door gastarbeiders paspoorten te geven. Uitstekende vergelijking die twee, want de een is links en de ander rechts genoemd, maar hun rooms politieke genocides, als lid van een gereformeerde gemeenten, zijn gelijksoortig. Ook de nacht van Kersten en de Aprilbeweging werden opgezet door gereformeerden, ook waren het gereformeerden die hun leven op het spel zetten of verloren gedurende de tweede wereld oorlog om Joden en anderen te redden, maar of Bijbelonderzoekers ook een schuilplaats vonden daar is niet bekend.

dinsdag 30 januari 2018

BREAKING ALARM! IN YOUR FACE EN OUT IN THE OPEN!

Zoals altijd zit Micha weer bovenop de deksel van de doofpot, keihard aan de randen te rukken (Geenstijl)

Ja, de doofpot krijgt hij maar niet open. Maar als je goed oplet, kan je door het spleetje kijken dat soms ontstaat, door al dat geruk aan die deksel. In de video, een scherpe observatie van een volstrekt absurde leugen door de kranten internationaal, dat de president van Tsjechië een pro-russische president is. Terecht merkt hij op, een pro-russische president in Tsjechië? Dat is toch onmogelijk? Voor bezoekers die jonger zijn, of geen benul van enige geschiedenis, Tsjechië werd gedurende een halve eeuw bezet door door de Sovjet Unie. Er is ook een revolutie geweest, tegen die bezetting door de Russen, het Tsjechische volk noemde het de fluwelen revolutie, dus: Een Tsjech zal NOOIT een pro-russische kandidaat verkiezen!
(Een land welke dat wel zou doen is Servië, ook om begrijpelijke redenen, want Servië werd gebombardeerd door de NAVO in 1999.)Tsjonge wat een gehack, om van de Russische facebook, VK, een video te embedden! Begrijpelijk, want de Russen zijn intelligent, uitwisselen van informatie wordt zo veel mogelijk beperkt daar. Er wordt daar ook gelogen in de media, net zoals in Nederland. Ook is er veel antisemitische propaganda. Er zijn ook video spelletjes met katholieke propaganda in Rusland. Allerlei feiten die hier best bekend zijn worden er verzwegen, zolang mogelijk, voor Russen komt de vijand van twee kanten. Maar wat Micha verhaalt, is de propaganda buiten Rusland, in NAVO landen; Er wordt aangestuurd op een oorlog met Rusland. Doel is een invasie van de VS. Om maar even wat zaken de noemen uit de doofpot uit andere bronnen.

Bronnen worden door de noeste journalist Kat niet genoemd. Het geschreeuw "DE MSM", is zoals de Caps Lock opzettelijk aan laten staan, zonder enig nut. Maar in de video, zien we de bron van NU.nl propaganda verschijnen onder het artikel; Dat is het ANP! Een Nederlands pers agentschap, waar die propaganda vandaan komt. Nu.nl neemt berichten vaak direct over van de ANP, zonder enige verandering, want dat is voordelig. Artikelen als deze hier, kosten enige uren per stuk om te produceren. En verschillende keren die video bekijken, want er zit veel informatie in die meneer Kat niet bespreekt. Met name die Ierse krant met mooie vrouwen in zomerjurken op bijna elke pagina, dat midden in de winter. Geen enkele relatie met de titels waar die vrouwen op enorm grote platen zijn afgebeeld, we zien hetzelfde bij de Engelse krant Daily Mail. Ook in sommige Russische tijdschriften doet men dat. Ik zag zelfs ooit een Russische krant waar vrouwen gemarteld werden in die platen. Waarom? Om de zonde te promoten! Bovendien, een protestant of orthodox zou zo'n krant niet eens willen inzien, het verstoord de concentratie, dus de katholieken kunnen hun gang gaan zonder op de vingers te worden getikt.

De katholieken ja!
"Illuminatie" was de naam van de Jezuïeten tijdens hun verbanning door de roomse antichrist (1773-1814), dat is de grootste orde van de katholieke kerk. Jezuïeten zijn geen Russisch Orthodoxen, zoals de Nederlandse kranten en journaals u willen doen geloven. Ook dat is geen onzin nee, Russische Orthodoxie is al eeuwenlang de Russische Staatsreligie. En een van de eerste zaken die Vladimir Lenin ondernam in zijn veroverde positie, was de verbanning van de Jezuïeten opheffen voor Rusland.

De papistische Ier kijkt naar de platen van bijna half ontkleedde vrouwen, na enkele platen wordt hij misschien opgewonden. Dan slaat zijn emotie een andere kant op dan zorg om de gebeurtenissen die er beschreven staan. Misschien gaat hij wel porno kijken daarna, of erger. De vrouwen op de foto's worden er natuurlijk voor betaald. Hoe armer het volk, hoe gemakkelijker dit gaat. In Nederland gebruikt men die techniek ook, door alle journaals te eindigen met voetbal of andere sport. De man of vrouw kijkt naar het journaal, als het journaal eindigde met: "pro-russische Tsjech Zeman herkozen als president van Tsjechië", de reclames komen dan, dus er wordt gezapt of gestopt met opletten, dan gaat zo iemand nadenken over de informatie/propaganda. Zo van, hmmm, Tsjechië pro-russich, na een halve eeuw bezet en uitgebuit te zijn door Russen, maar nooit gebombardeerd door de NAVO? hmmm. Wat is er aan de hand daar ... of bij het ANP...?" Maar als er een voetbal wedstrijd verslaggeving aan het einde was van het journaal, dan denkt de kijker van: "hmmm, alweer gewonnen/verloren, kan niet wachten op volgende week voor de volgende wedstrijd". Hoe belangrijk is de uitslag van een spelletje? NIET. Maar wat wel belangrijk is, dat is dat de kijker niet nadenkt over een pro-rus die de verkiezingen wint in een land dat onlangs jarenlang bezet is geweest door Russen.

Het ANP is de bron, zie video, niet de "MSM". MSM betekend bij Micha "Mainstream Media", dat zijn vervolgens alle bronnen behalve bepaalde websites. Bloggers worden ook gecensureerd op Google overigens. Jaren geleden was er een groep programmeurs op het web, die de letterlijke code daarvoor vonden in de Google machine. Ze hadden een alternatieve zoekmachine, Scroogle, maar die is aangevallen en vernietigd door roomse ridders. Bijna alle alternatieve zoekmachines gebruiken de index van Google, dus ook in die andere zoekmachines zijn blogs bijna onvindbaar. Ik ben al vaker een blog begonnen, meestal staat die op de eerste weken in normale zoekresultaten op unieke zoekwoorden, maar na ruim een maand is het blog onvindbaar op de zoekmachines. Misschien als elk logje eindigt met voetbal verslaggeving, ...neen, zal ook niet werken... Sterke artikelen schrijven, zodat mensen wel moeten verwijzen naar dit blog, als bron voor hun ongewone maar beresterke uitspraken. Misschien dat dat helpt. Nou kranten, bedankt voor jullie betaalmuren. Geen betaalmuur hier. Als u reclame ziet behalve voor Google, dan is Google gehackt. Scroogle, wat missen we jullie. Was goede zoekmachine, al kon je er niet op taal of land zoeken. En als Google hun censuur op blogs stopt, zelfs op die van hun eigen blogservices, dan is iedereen, en ook henzelf, geholpen. Trump sta ons bij. Fakenieuws op de voorpagina's, dankzij ANP en vooral hoofdredacties en directies, maar echt nieuws van de plaatselijke getuigen in hun blogs gecensureerd, vanwege gesaboteerd in de Google index. Google CEO Eric Smith deed mee aan de campagne voor Hillary Clinton. U zal het vast gemerkt hebben, als u zo argeloos was in 2016 nog steeds de Google zoekmachine te gebruiken.

Voor de goede orde, er verschijnt met grote regelmaat belangrijke informatie in de MSM, maar meer nog van de inhoud is propaganda en er wordt opzettelijk verzwegen. De beste journalisten zitten in de sportredacties, want daar lopen ze niet in de weg.

Als die video weer gecensureerd is, kan gebeuren. Micha's Youtube kanaal werd enige maanden terug helemaal uit de lucht gehaald door de Demmink Squads. Ken geen namen daar van, maar als u namen van Jezuïeten wil, dan is dit blog toch wat informerender dan dat van Micha. De bodem van de doofpot is regelmatig schoon hier, maar ANP heb ik nog niet helemaal uitgevist, daar zit nog een vuiltje. Mocht u een poetsdoek bij de hand hebben, sla toe.

Edit:
Hmm, wat dus ook gebeurde toen ik het artikel plaatste.
Russische websites van het volk geblokkeerd in Nederland, wat een tuig!
https://vk.com/video392153926_456239164

DEEP BEHIND ENEMY LINES

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...