donderdag 5 april 2018

JEZUS WAS 'N BESNEDEN JOOD

Frank Berkemeier schreef een observatie over Nederlandse christenen, welke meer toelichting behoeft. Want katholicisme wordt er niet genoemd. De laatste telling hier vernomen, is dat er circa 1,2 miljard rooms katholieken zijn en circa 300 miljoen ketterse christenen. Twee termen die op israned niet gebezigd werden, maar een duidelijk beeld geven over de betrokken partijen in het artikel.
SGP zijn ketterse christenen. Men vindt daar geen enkele katholiek, tenzij hier en daar een infiltrant under cover. De andere christelijke partijen in Nederland zijn de katholieken en hun eucumenische volgelingen, geïnfiltreerde gemeenten onder de Ceasar Pontifex Maximus. Want vervangingstheologie is oorspronkelijk een katholieke theologie.

Wat betekend de term christen, waar praten we hier over?
Het woord christen vindt men terug in de Bijbel, het Nieuwe testament, maar dan bij de auteur Paulus, die ook al die brieven schreef. Paulus was een vervolger van lieden die Christus als de Messias (Christus) accepteerden. Hij kreeg een mystieke droom, zoals Mohammed en de roomse helligen kregen, daarna stopte die daardoor met het vervolgen van de mensen die de Rabbi Jezus als een autoriteit erkenden. Dit staat beschreven in het boek Handelingen. Paulus ging op zoek naar de mensen die Jezus gekend hadden, want zelf heeft Paulus Jezus nooit ontmoet. Werd dan zelf een aanhanger van Rabbi Jezus, schreef zijn brieven aan de gemeenten. Alle kerken baseren hun bestaansrecht aan de brieven van Paulus, niet aan de leerstellingen van Jezus. Er volgt nu een samenvatting van enige werkelijke leerstellingen van Jezus, die door christenen zelden gekend zijn:

Was Jezus de Messias?
In het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 42 vinden we het begin van deze opinie:

Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus. [Johannes 1:42]

Het is ene Andreas die deze mening heeft. Ziet de context van dat vers. In dat hoofdstuk staat ook, dat Jezus niet erkend werd als Zoon van God door zijn eigen volk. Letterlijk:

Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. [Johannes 1:11].

Christus is dus Grieks voor Messias. De term "Christen" verondersteld iemand die dat gelooft, aldus de mensen die deze lieden vervolgden om ze ter dood te brengen. Zoals Paulus, voor zijn inkeer. Paulus was weliswaar Joods, maar ook Romeins staatsburger. Dat die vervolging vanuit de Joden geïnitieerd werd is niet juist, want een Romeins staatsburger volgt de Romeinse wetten. Als hij dat niet deed, dan zou hij zelf gekruisigd worden. Waarom vervolgden de Romeinen de vrienden van Jezus? Aldus de rechtszaak ter kruisiging, noemde Pilatus Jezus de koning van de Joden. Is dat zo? Uw woorden, niet de mijne is wat Jezus daar op antwoordde, toen Pontius Pilatus daar naar vroeg. Dus Jezus zelve was die mening niet aangedaan. Echter, aldus het eerste hoofdstuk van Mattheus, was Jezus van de geslachtslijn van koning David. Dat zijn natuurlijk een heleboel Joden. Maar Jezus de jood had ook discipelen die luisterden naar zijn politieke toespraken over het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk Gods. Koninkrijk is geen religieuze, maar een politieke term. Jezus had de leiding over het opzetten van een Koninkrijk Gods, geen Koninkrijk Ceasar's, dus er was volgens de Romeinse wet begrijpelijke reden de beste man te vervolgen.

De term Koninkrijk Gods komt 68 maal voor in het Nieuwe testament, de term Koninkrijk der Hemelen 42 maal. De laatste alleen in de vier Evangeliën, de eerste goeddeels in de Evangeliën. Het woord christen komt 3 maal voor in de Bijbel, het woord christenen slechts 1 maal. Er is dus een groot verschil tussen christenen en de leerstellingen van Jezus. Het is bekend dat Johannes Calvijn afstand nam van de term "calvinisme", want inderdaad, de inhoud van de leerstellingen van Calvijn hadden niets te maken met de man zelf, het ging om de waarheid en het kennen er van. Zo ook de leerstellingen van Jezus. Mensen die niet zoeken naar vervulling van het Koninkrijk Gods, wat ik in mijn interpretatie zou vertalen als, een politiek in de lijn van de tien geboden, of de doelstellingen van Mozes, is geheel wat anders als een term verzonnen door een oude inquisitie, nadat een agent van die inquisitie, Paulus, besloot lid te worden van een politieke groepering onder het juk van kruisigende Romeinen. Daarom noemt de SGP zich geen christelijke partij, maar staatkundig.

Palestina is een Romeinse term, Israël is een Hebreeuwse term.
Als Jezus een Koninkrijk Gods predikte, in de lijn van de geboden, waarvan Jezus zei dat men die diende te onderhouden, dan is Israël een mogelijke vervulling daar van. Niet een christendom dat niet werkt aan leerstellingen van Jezus, maar zich vooral druk maakt om de leerstellingen van voormalig inquisiteur Paulus, welke Jezus niet eens ontmoet heeft. Men kan nog meer vragen stellen bij dit systeem, want spionage en infiltratie zijn geen uitvindingen van afgelopen week. Mensen met enige Bijbelkennis begrijpen dat, maar katholieken lezen geen bijbel. Ook al zijn het christenen. Een halve eeuw terug, stond er zelfs de doodstraf op het lezen van de bijbel voor katholieken. Maar natuurlijk worden er veel protestante gemeenten opgezet door de Jezuïeten, welke lieden rood kunnen kleuren van woede, als men te veel uit de Bijbel citeert. Zo mocht ik ooit meemaken.

Dus er zijn ook protestante christenen zonder Bijbelkennis. Die lieden hebben nog nooit gehoord van Koninkrijk Gods; een term die Jezus gemiddeld 25 maal in elke biografie van de beste man als leerstelling doceerde. Tot aan hun dood, hebben veruit de meeste christenen geen seconde nagedacht over zo iets als het Koninkrijk des Heere. Men kan dergelijke lieden dan ook werkelijk alles op de mouw spelden. Ze geloven vaak klakkeloos meneer pastoor, kapelaan, dominee, predikant, rabbi en zo meer. Dat zou geen probleem zijn, als die lieden ook klakkeloos te vertrouwen zouden zijn, maar behalve de feilbaarheid van de menselijke natuur, zijn er ook enorme politieke belangen in de inhoud van preken. Er zijn zelfs centrale denktanks voor de inhoud van preken over grotere geologische terreinen.

Om de aanvulling op het artikel van meneer Berkemeier af te maken, de Romeinse regering erkend geen enkele andere autoriteit dan die van de Pontifex Maximus. Maar omdat een dergelijke autocratie door de overwonnen volkeren niet gedoogd wordt, wat veel opstanden te weeg brengt, stelt het Romeinse rijk haar "poppetjes" in. Gauwgraven of anderszins plaatselijke heersers, die verantwoording afleggen aan de Pontifex Maximus. Dat is al 2000 jaren zo, de eerste Pontifex Maximus was Julius Ceasar. Hier in Europa, in Israël, in Rusland, in Latijns Amerika, overal. Daar tegen in opstand komen, zoals kraken van de code van staatsreligie met behulp van Maarten Luther, komt erg weinig voor. De Pontifex Maximus is de plaatsvervanger voor Christus, terug vertaald Hebreeuws betekend dat, de plaatsvervanger voor de Messias. Dat is vervangingstheologie, een officieel standpunt van de roomse kerk tot aan Vaticanum II.

Wikipedia schrijft over vervangingstheologie: Nostra Ætate In 1960 werd een speciale commissie samengesteld. Het eerste ontwerp was getiteld Decretum de Judaeis ("decreet betreffende de joden") en werd in november 1961 afgeleverd, ongeveer veertien maanden nadat kardinaal Bea de opdracht had gekregen van paus Johannes XXIII. Hierin werden twee hoofdpunten behandeld:
  • een officiële kerkelijke veroordeling van het antisemitisme.
  • een erkenning van de blijvende geldigheid van het jodendom als de wortel van het christendom en daarmee een afwijzing van de vervangingstheologie (het christendom vervangt het jodendom) en Godmoord (de joden zijn schuldig aan de dood van Jezus als zijnde God).
Het bekende pontificale theater voor het imago. Vaticanum II schaft het verbod op lezen van de Bijbel in de landstaal af en neemt officieel afstand van vervangingstheologie. Echter, in 1960 werd Israël nog steeds niet erkend door het Vaticaan, dat was pas 33 jaren later in 1993.

Besnijdenis van mannen is het symbool voor het verbond tussen mensen en de HEERE HEERE, ziet Genesis hoofdstuk 17. Dus als men vervangingstheologie werkelijk serieus wil voortzetten, maak een afspraak met uw arts of een plastisch chirurg. Een Sjabbat in Nederland houden, waar men markt houdt op die dag, of winstgevend kan overwerken op de bouw, waarna alle winkels dicht zijn op de eerste dag van de week, in een land waar de meesten van lager IQ of bagage antisemiet zijn, dat is geen vergelijking met gemakkelijk papisme op de eerste werkdag. Jezus leerde dat men de geboden moet onderhouden, een van die geboden is de Sjabbat te onderhouden [Exodus 20], dus de vergelijking is absurd.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...