zondag 18 juni 2017

Welkom

Welkom op het blog van Bosgeus, na jaren voortgezet vanaf punt.nl.

De reden dat ik stopte op punt.nl, is omdat ze daar kerstvieringen gingen houden.
DE HEERE zei mij, dat het onverstandig was daar te stoppen. Bovendien schreef de profeet Jeremia, dat men zich het best onverschillig jegens kerstmis kan gedragen.

Men zegt wel dat kerstmis niet in de Bijbel staat, maar is uitstekend aangegeven door Jeremia.
Jeremia,  hoofdstuk: 10


Hoort het woord, dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israels! Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want het is hout, dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. Men pronkt het op met zilver en met goud; zij hechten ze met nagelen en met hameren, opdat het niet waggele. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar kunnen niet spreken; zij moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen, ook is er geen goeddoen bij hen. Omdat niemand U gelijk is, o HEERE! zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen, en in hun ganse koninkrijk, niemand U gelijk is. In een ding zijn zij toch onvernuftig en zot: een hout is een onderwijs der ijdelheden. Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, [tot] [een] werk des werkmeesters en van de handen des goudsmids; hemelsblauw en purper is hun kleding, een werk der wijzen zijn zij al te zamen. Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God, en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen. (Aldus zult gijlieden tot hen zeggen: De goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde, en van onder dezen hemel.) Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand. Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren. Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen; en er is geen geest in hen. IJdelheid zijn zij, een werk van verleidingen; ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan. Jakobs deel is niet gelijk die, want Hij is de Formeerder van alles, en Israel is de roede Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam.

Afbeelding van en meer informatie op https://christmaslie.webs.com/thetree.htmMen kan zien dat kerstmis al gehouden voordat Jezus Christus ten tonele verscheen. De profeet Jeremia leefde van 650 to 570 jaar voor Christus. Gautama Boeddha leefde van 563 tot 483, dus kerstmis is al ouder dan Boeddha. Sommigen voeren Kerstmis terug tot voor de zondvloed, het zou ingesteld zijn als herdenking aan Tammuz.

Mijn moeder excommuniceerde mij met Kerstmis, omdat ik me zusje er op  attendeerde dat het Wees Gegroet gebed van de papisten niet in de Bijbel staat. Maar goed, bijna iedereen die ik tegenkom houdt kerstmis met als argument, "want het slechts is een heidens feest". Ik doe me best om het me onverschillig te laten, maar dat lukt slechts zelden met een Bossche mond. Christenen die kerstmis onderhouden zijn heidenen, er is geen reden hun leugens te herhalen.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...