woensdag 1 november 2017

Atheisten en hun grove fouten.

In de Jezuïetenorde maakt men sneller carrière als men atheïst is.
- Dr. Herman Somers

Als men meent dat de samenzwering tegen het gereformeerde westen door gelovige christengroepen wordt ondernomen, dan gelooft men wat de propaganda wil wat men gelooft. Avro Manhattan en Edmond Paris waren ook Atheïsten. Auteur dezes, Bosgeus, is natuurlijk geen atheïst. In het vorige blog, gaf ik al een bewijs van God wat niet weerlegd kan worden. Het is onmogelijk atheïst te zijn, als men wetenschapper is. Archeologen worden vaak christen, omdat ze de vele bewijzen zien voor de de inhouden van het Oude Testament. Jezus de Jood wordt genoemd door de Joodse historicus Flavius Josephus en de Romeinse historicus senator Tacitus. Ik vond tot op heden nog geen Nederlandstalige pagina's voor deze bewijzen voor het bestaan van Jezus de Jood.

Nu zijn de heidense atheïsten geen eenduidige sekte, er zijn vele varianten. Doorgaans weten mensen niet beter. Ze zien de corruptie van de duivelse romanisten, dus concluderen dat God niet bestaat. Op zich ben ik niet bezorgd over atheïsme uit onwetendheid, want anders worden deze mensen goeddeels rooms katholiek, want, de meeste protestantse gemeenten noemen zich kerk. Het woord "protestantse kerk" is een contradictio in terminus. Het woord "kerk" is een doctrine van het Vaticaan, staat niet in de Bijbel. Het woord "kerk" is antichristelijk en niet bepaald bijbels. Als u het niet gelooft, u kan op deze zoekmachine het woord "kerk" gaan zoeken.

Aangezien atheïsten in de jezuïetenorde, de machtigste en grootste orde in de Rooms Katholieke Kerk, sneller carrière maken, kan men veronderstellen dat de Rooms Katholiek kerk wordt geleidt door atheïsten. Er zijn meer aanwijzingen, dat de Rooms Katholieke Kerk geleidt wordt door atheïsten. Om te beginnen, de hoeveel Godslasteringen en haat begaan door de Katholieke rituelen zou geen enkele vriend van God volhouden. Een korte lijst:

Enige godslasteringen in het Katholicisme:
 • Als uw moeder vermoord zou zijn met een hamer als moordwapen, zou u dan een hamer aan uw muur hangen om uw moeder te herdenken?

  Het kruis van de papisten.
  Laat het tot u doordringen, dat katholieken, en anderen zoals Orthodoxen en bepaalde protestanten, zo de moord verheerlijken, niet de martelaar.

 • Woorden van Jezus de Jood: "En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is." [Mattheus 23:9]

  De papisten scheppen er behagen in, om het tegendeel te doen van wat Jezus leerde. Alle priesters en patèrs noemen ze vader, de roomse antichrist noemen ze zelfs hellige vader.
Mocht u die woorden van Jezus de Jood als voorspellende waarschuwing interpreteren, er staan nog meer waarschuwingen in de Bijbel.
 • En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. [Openbaring 17:4]

  Als u zich af vraagt welke kleuren purper en scharlaken zijn, hier een foto met die kleding, inclusief goud, kostelijk gesteente en paarlen. Op deze foto de de bisschop van Canterbury van de anglicaanse kerk met de roomse antichrist.

  aartsbisschop Rowan Williams en antichrist Benedictus XVI


  En moch u de drinkbeker vol gruwelen en met de onreinheid harer hoererij missen, die beker op deze foto wordt afdoende gebruikt om de profetie geldig te noemen.

  de wekelijkse roomse cummunie


In de zestiende eeuw waren deze zaken algemeen bekend. Maarten Luther had de Bijbel vertaald, er waren vele andere Bijbel vertalers. Een bijbelvertaler komt dergelijke teksten tegen. Ook iemand die de Bijbel leest natuurlijk, of dit blog. Heden ten dage is dit besef geen intellectueel gemeengoed meer. Want de contrareformatie werkte hard om dit de verdoezelen.

Geen opmerkingen:

AGENDA VOOR OORLOG MET RUSLAND

Wat er hier bekend is van de agenda voor oorlog met Rusland, is een invasie van de VS. Dit heeft de hoogste prioriteit voor de Jezuïeten. Na...